AKTUALNOŚ¦CI

 


[03-02-2015]

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy protokół z posiedzenia w dniu 24 lutego 2015 r. Zespołu roboczego ds. wypracowania procedur w zakresie budowy przył±czy do sieci wodno-kanalizacyjnej.

protokół z posiedzenia w dniu 24 lutego 2015 r.pdf...(kliknij)


[03-02-2015]

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy odpowiedĽ Starosty Łomżyńskiego na nasze wyst±pienie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia dalszych ułatwień w procesie budowlanym.

pismo do Starosty Łomżyńskiego.pdf...(kliknij)

odpowiedĽ Starosty Łomżyńskiego.pdf...(kliknij)


[27-02-2015]

Seminarium Podlaskie - Targi
dla projektantów instalacji elektrycznych nn, biur projektowych,
firm wykonawczych i inwestorów instytucjonalnych

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AUTOMATYKA BUDYNKÓW

NOT w Białymstoku
15-097 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2
Sala konferencyjna: nr 100 (1 piętro)
10 marca 2015 r.

W ramach seminarium organizator przewiduje:

 • wykłady producentów
 • wykłady ekspertów,
 • w¶ród uczestników spotkania zostanie rozlosowany program do projektowania ArCADia - START - 5 PL

UWAGA! Udział bezpłatny (ilo¶ć miejsc ograniczona).

Warunkiem udziału w seminarium jest zapoznanie się z programem i potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie: 71 347 57 29 lub 71 347 57 30 (w godzinach 8.00 - 15.30), faxem: 71 347 57 32, e-mailem: bialystok@biotop.pl lub za pomoc± formularza.

szczegółowy program seminarium.pdf...(kliknij)


[25-02-2015]

"Posiedzenie Zespołu roboczego ds. sieci wod.-kan. zakończone ustaleniami"

W dniu 24 lutego 2015 r. odbyło się w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, z udziałem Za-cy Prezydenta Miasta Białegostoku Adama Polińskiego, drugie posiedzenie Zespołu roboczego ds. wypracowania procedur w zakresie budowy przył±czy do sieci wodno-kanalizacyjnej. Zakończyło się ono ustaleniami, które w dużej mierze uwzględniaj± propozycje przedstawione na pierwszym posiedzeniu Zespołu przez Podlask± Okręgow± Izbę Inżynierów Budownictwa.

Najważniejsze zmiany jakie udało się wspólnie wypracować w zakresie wydawania warunków technicznych przył±czenia do sieci wod.-kan. na terenach o niepełnym uzbrojeniu s± następuj±ce:

 • warunki techniczne na sieć i przył±cze będ± wydawane w jednym etapie, wraz z projektem umowy na budowę i przekazanie sieci,
 • termin wydawania warunków technicznych ulegnie istotnemu skróceniu w stosunku do dzisiejszej praktyki - dokumenty zostan± wydane w ci±gu 30 dni od daty złożenia przez inwestora jednocze¶nie: o¶wiadczenia o chęci wybudowania sieci własnym staraniem oraz wniosku o wydanie warunków technicznych budowy sieci i warunków przył±czenia do niej,
 • będzie obowi±zywała zasada "jednego okienka", tj. wszelkie formalno¶ci inwestor lub projektant będ± załatwiali wył±cznie z Wodoci±gami Białostockimi,
 • Wodoci±gi Białostockie Sp. z o.o. umożliwi± przejęcie sieci budowanych na potrzeby zabudowy szeregowej lub kilku budynków w jednej inwestycji, przy spełnieniu warunków umowy (przede wszystkim zwi±zanych z prawem własno¶ci) - pozwoli to na uniknięcie budowy wielu równoległych przył±czy do budynków.
W najbliższych tygodniach odbędzie się spotkanie informacyjne zorganizowane przez Wodoci±gi Białostockie Sp. z o.o., na którym zostan± przedstawione szczegóły przyjętych rozwi±zań. Na spotkanie zostan± zaproszeni inwestorzy i projektanci.

[18-02-2015]

"Oferta zatrudnienia osadzonych"

Oferta zatrudnienia osadzonych odbywaj±cych karę pozbawienia wolno¶ci w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze.

więcej informacji..pdf...(kliknij)

Udostępnił: Bogdan Laskowski


[16-02-2015]

"Spotkania w izbie - drogi publiczne"

W dniu 14 lutego 2015 r. odbyło się w siedzibie POIIB spotkanie władz izby z projektantami i kierownikami robót, które dotyczyło problemów w realizacji zadań zwi±zanych z drogami publicznymi.

W programie dyskusji znalazły się m.in. następuj±ce sprawy:

 1. Problemy z realizacj± i interpretacj± obowi±zuj±cych aktów prawnych dotycz±cych dróg publicznych.
 2. Utrudnienia administracyjne jakie towarzysz± realizacji ww. zadań.


Członkowie izby przedstawili przykłady działań organów administracji publicznej, głównie architektoniczno-budowlanej i zarz±dców dróg publicznych, które budz± sprzeciw ¶rodowiska inżynierów. W¶ród zgłoszonych problemów znalazły się przykłady działań nieformalnych, stanowi±cych szczególne zagrożenie dla prawidłowego projektowania oraz bezpieczeństwa realizacji i eksploatacji inwestycji, a także ochrony interesu zawodowego członków izby.
Uwagi zostały spisane i będ± tematem rozmów władz POIIB z przedstawicielami odpowiednich organów administracji publicznej.
Uczestnicy spotkania wyrazili chęć odbycia odrębnego spotkania, którego tematem będzie propozycja zmian w obowi±zuj±cych przepisach prawa, służ±cych wyeliminowaniu niektórych omawianych zagrożeń w branży drogowej.
O terminie kolejnego spotkania poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.

Jednocze¶nie prosimy wszystkich członków POIIB o zgłaszanie do izby informacji lub przykładów wskazuj±cych na problemy jakie napotykacie Państwo przy wykonywaniu swojego zawodu.


[10-02-2015]

Jedno o¶wiadczenie w przetargu zamiast stosu dokumentów.

więcej informacji..pdf...(kliknij)

¬ródło: Dziennik Gazeta Prawna


[10-02-2015]

Karnawał 2015 r.

13 lutego 2015 r. (pi±tek)

KULIG PO PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - OGNISKO Z KIEŁBASKAMI

IMPREZA INTEGRACYJNA Z BOGATYM MENU i DJ - em

16:30 - wyjazd z Białegostoku (ul. Legionowa) przyjazd do Supra¶la Podsupra¶l Dębownik, w prawo 150 m i będzie polana (tam będ± sanie)

W programie:

 • ognisko z kiełbaskami i gor±c± herbat±, czas umilać nam będzie sympatyczny akordeonista
 • kulig po Puszczy Knyszyńskiej,
 • impreza integracyjna w o¶rodku wypoczynkowym "Bukowisko" prowadzona przez profesjonalnego DJ - a
 • będziemy bawili się do 2:00
 • powrót około 2:30

Proponowane menu:

Dania na goro±co:

 1. Pieczeń wieprzowa  + ziemniaki + 2 surówki
 2. kartacze + surówka z kiszonej kapusty

Przek±ski:

roladki z kurczaka w galarecie, sałatka na słodko, sałatka jarzynowa, jajka w majonezie, ¶ledĽ w pomidorach, galaretka drobiowa, wędliny - 4 gatunki, , pieczywo mieszane, przystawki (pomidory, ogórki), woda z cytryn±, soki, kawa, herbata z cytryn±, ciasto .

 Cena:  50 zł/os członkowie PZITS, 70 zł os. pozostałe np. z Izby

Zakres ¶wiadczeń:

 1. transport autokarem
 2. opieka pracownika biura podróży
 3. ubezpieczenie NNW
 4. ognisko z kiełbaskami i gor±c± herbat±
 5. kulig, akordeonista przy ognisku, DJ na bankiecie
 6. bankiet w o¶rodku wypoczynkowym "Bukowisko", ? litra czystej wódki na dwie osoby 

Ostatnie wolne miejsca ok 20 szt. - decyduje kolejno¶ć zgłoszeń!

Serdecznie zapraszamy. Proszę o informację jak najszybciej.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko
 • pesel
 • adres zameldowania
 • dane kontaktowe (telefon, mail)

Pozdrawiam

T. Artur Orłowski
tel. 85 66 45 944, tel. kom. 600 931 138, faks. 85 66 45 940


[06-02-2015]

Szanowni Państwo

W tym roku wydawnictwo Inżynier Budownictwa planuje wydane kolejnych publikacji z serii VADEMECUM:

 • VADEMECUM Budownictwo Mostowe
  Termin wydania: 05.2015 r. więcej...
 • VADEMECUM Budownictwo Energooszczędne
  Termin wydania: 06.2015 r. więcej...
 • VADEMECUM Hydroizolacje
  Termin wydania: 06.2015 r. więcej...
 • VADEMECUM Budownictwo Drogowe i Kolejowe
  Termin wydania: 10.2015 r. więcej...
 • VADEMECUM Konstrukcje Budowlane
  Termin wydania: 11.2015 r. więcej...

Członkowie PIIB mog± już składać zamówienia na ww. publikacje wypełniaj±c formularz zamówienia dostępny na stronie www.vademecuminzyniera.pl


[03-02-2015]

Komitet Inżynieri L±dowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Komitet Nauki Polskiego Zwi±zku Inżynierów i Techników Budownictwa, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynieri ¦rodowiska UTP w Bydgoszczy zaprasza na 61 Konferencję Naukow± na temat:

Budownictwo energooszczędne w Polsce - stan i perspektywy

Termin: 20-25 wrze¶nia 2015 r.

Miejsce: Bydgoszcz-Krynica

broszura - więcej informacji ...(kliknij)

karta zgłoszenia...(kliknij)


[02-02-2015]

Koleżanki i Koledzy!

Zgodnie z uchwał± Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr 15/R/2014 została powołana Komisja ds. Statutu PIIB. Jej zadaniem jest przygotowanie projektu zmian w Statucie PIIB.

W zwi±zku z powyższym, zwracamy się z uprzejm± pro¶b± o zgłaszanie do 15 lutego 2015 r. na adres e-mail: Państwa uwag i propozycji w tej sprawie.


[27-01-2015]

Szanowni Państwo!

Dostępny jest Katalog Inżyniera 2014/2015 w postaci e-wydania jako pdf, który można pobrać ze strony www.kataloginzyniera.pl

Katalog dostępny bezpłatnie tylko dla członków PIIB.

Bezpłatne e-wydanie
Katalogu Inżyniera 2014/2015


www.kataloginzyniera.pl


[21-01-2015]

Szanowni Państwo!

Poniżej poniżej odpowiedĽ Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego na nasze wyst±pienie z dnia 31 grudnia 2014 r.

pismo do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.pdf...(kliknij)

odpowiedĽ Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.pdf...(kliknij)


[16-01-2015]

Szanowni Państwo!

Informujemy, że z powodu małego zainteresowania, wycieczka zagraniczna - Chorwacja w dniach od 30 maja 2015 r. do 6 czerwca 2015 r. została odwołana!

Zachęcamy do udziału w wycieczce zagranicznej - "Sasko Czeska Szwajcaria"

Wycieczka zagraniczna - Czechy

"Sasko Czeska Szwajcaria" - 5 dni

Trasa: Wrocław - Szklarska Poręba - Praga - Stolpen - Kónigstein - Bastai - Karpacz - Cieplice - Jelenia Góra

Termin wycieczki: od 26 sierpnia 2015 r. do 30 sierpnia 2015 r.

szczegółowe informacje - wycieczka zagraniczna - Czechy...(kliknij)

Termin zgłoszeń: do 15 lutego 2015 r. - zbieranie chętnych

Koszt wycieczki: 920,00 zł/osoba (grupa 48 osób)

szczegółowe informacje - wycieczka zagraniczna - Czechy...(kliknij)


[19-12-2014]

O G Ł O S Z E N I E !

Uprzejmie informujemy, że w dniach

24 grudnia i 31 grudnia 2014 r.

biuro Podlaskiej OIIB będzie otwarte w godzinach 8:00 - 12:00!

Za powstał± niedogodno¶ć przepraszamy!


[10-12-2014]

O G Ł O S Z E N I E !

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 grudnia 2014 r. (czwartek)

biuro Podlaskiej OIIB będzie otwarte w godzinach 8:00 - 14:30 !

Za powstał± niedogodno¶ć przepraszamy!


[09-12-2014]

Szkolenia na temat:

"UPRAWNIENIA BUDOWLANE
- BEZ TAJEMNIC !!!"

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ¦RODOWISKA
POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ,

PODLASKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA,
POLSKI ZWIˇZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

zapraszaj±

wszystkich Państwa zainteresowanych tematyk± zwi±zan±
z procedur± uzyskiwania uprawnień budowlanych

(zgodnie z aktualnymi przepisami: ustaw± z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych oraz rozporz±dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrze¶nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie)

dnia 18 grudnia 2014 r. (czwartek)
o godz. 14.00, Aula B

(budynek Wydziału Budownictwa i Inżynierii ¦rodowiska,
ul. Wiejska 45 E, Białystok).

Go¶ć specjalny spotkania:

Pani mgr Elżbieta ŻUKOWSKA

- Dyrektor Biura
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa


[08-12-2014]

Koleżanki i Koledzy!

Informujemy, że Polska Izba Inżynierów Budownictwa udostępniła na swojej stronie internetowej dostęp do następuj±cych systemów informacji prawnej:

 • Serwis budowlany Platinum,
 • Serwis Prawo ochrony ¶rodowiska,
 • Serwis BHP.

Logowanie w celu skorzystania z serwisów następuje w taki sam sposób jak pobieranie elektronicznych za¶wiadczeń o przynależno¶ci do izby:

Jednocze¶nie przypominamy, że po zalogowaniu, oprócz ww. usług członkowie izby maj± również dostęp do innych serwisów:

 • Serwis e-Sekocenbud - narzędzie przydatne dla kosztorysantów,
 • Biblioteka norm PKN - dostęp on-line do zbioru wszystkich Polskich Norm (PN) okre¶lonych przez wyróżniki ICS: 91 Budownictwo i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria l±dowa i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane).
 • E-learning - internetowe szkolenia i kursy. 

W przypadku problemów z logowaniem do serwisów prosimy o kontakt z biurem izby:


[01-12-2014]

Dolno¶l±ska Agencja Energii i ¦rodowiska zaprasza na szkolenie pt: 

Projektowanie budynków wg nowych wymagań prawnych. 

Szkolenie skierowane jest do architektów, inżynierów budownictwa oraz audytorów energetycznych.

Termin: 4 grudnia 2014 r.

Miejsce szkolenia: TITANIC Centrum Konferencyjno Bankietowe; ul. Pogodna 16D, Białystok; Sala Złota

Bezpłatne uczestnictwo dla Członków Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 Ze względów organizacyjnych formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 3 grudnia 2014 r. drog± mailow± bezpo¶rednio do organizatora na adres: kasia@cieplej.pl

O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejno¶ć zgłoszeń!

Szczegółowych informacji udziela:

Katarzyna Kowalczuk tel. 509 202 887

Dolno¶l±ska Agencja Energii i ¦rodowiska s.c.
Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski

51-180 Wrocław ul. Pełczyńska 11
tel. 71 326 13 43, tel./fax. 71 326 13 22

Program szkolenia...(kliknij)

Karta zgłoszenia...(kliknij)


[14-11-2014]

O G Ł O S Z E N I E !

Uprzejmie informujemy, że w dniach 4 i 5 grudnia 2014 r. (czwartek i pi±tek)

biuro Podlaskiej OIIB będzie zamknięte!

Za powstał± niedogodno¶ć przepraszamy!


[14-11-2014]

Szanowni Państwo

Przedstawiamy odpowiedĽ z dnia 12 listopada 2014 r., Starosty Powiatu Białostockiego na nasze zapytanie z dnia 10 paĽdziernika 2014 r.

pismo do Starosty Powiatu Białostockiego.pdf...(kliknij)

odpowiedĽ Starosty Powiatu Białostockiego.pdf...(kliknij)


[14-11-2014]

V MIĘDZYNARODOWE ZAWODY PŁYWACKIE

"MASTERS"

o Puchar Przewodnicz±cego Mazowieckiej OIIB

Zawody odbęd± się 6 grudnia 2014 r. (sobota)

Kryta Pływalnia w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. H. Trębickiego 10

Oficjalne otwarcie zawodów o godz. 11:00.

Informacje i zapisy w Biurze Terenowym MOIIB oraz Biurze Rady Regionalnej FSNT NOT w Ostrołęce.

07-410 Ostrołęka, ul. Mazowiecka 6,
tel. 29 764-58-58, e-mail:not@notostroleka.pl

Biuro Terenowe MOIIB w Ostrołęce, ul. Mazowiecka 6
mobile 693-933-033, e-mail: btostroleka@maz.piib.org.pl

 

 

program zawodów...(kliknij)

regulamin zawodów...(kliknij)

karta zgłoszenia...(kliknij)


[14-11-2014]

Wycieczka zagraniczna - Czechy

"Sasko Czeska Szwajcaria" - 5 dni

Trasa: Wrocław - Szklarska Poręba - Praga - Stolpen - Kónigstein - Bastai - Karpacz - Cieplice - Jelenia Góra

Termin wycieczki: od 26 sierpnia 2015 r. do 30 sierpnia 2015 r.

szczegółowe informacje - wycieczka zagraniczna - Czechy...(kliknij)

Terminy: do 15 lutego 2015 r. - zbieranie chętnych

Koszt wycieczki: 920,00 zł/osoba (grupa 48 osób)

szczegółowe informacje - wycieczka zagraniczna - Czechy...(kliknij)


[14-11-2014]

Z powodu małego zainteresowania, wycieczka zagraniczna - Chorwacja została odwołana!

Wycieczka zagraniczna - Chorwacja

Słoneczne Wybrzeża Dalmacji

Trasa: Białystok - Budapeszt - Plitwickie Jeziora - Korenica - Trogir - Split - Neum - Metjugorie - Dubrovnik - Szybenik - Krka - Siofok - Budapeszt - Białystok

Termin wycieczki: od 30 maja 2015 r. do 6 czerwca 2015 r.

szczegółowe informacje - wycieczka zagraniczna - Chorwacja...(kliknij)

Terminy:

 • zbieranie chętnych: do 15 stycznia 2015 r.
 • I rata: do 31 stycznia 2015 r.
 • II rata: do 15 kwietnia 2015 r.
 • lub
 • I i II rata: do 15 kwietnia 2015 r.

Koszt wycieczki: 1980 zł/osoba (grupa 48 osób)

szczegółowe informacje - wycieczka zagraniczna - Chorwacja...(kliknij)


[30-10-2014]

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku organizuje w dniach 21-23 stycznia 2015 r. VII Seminarium Techniczne nt:

"Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego"

Na Seminarium będ± omiawiane zagadnienia z zakresu budownictwa komunikacyjnego, w szczególno¶ci dotycz±ce:

 • planowanego rozwoju dróg krajowych i wojewódzkich w województwie podlaskim oraz układu drogowego Białegostoku,
 • projektowania i konstruowania nawierzchni drogowych oraz ich utrzymania,
 • zagadnień z zakresu projektowania dróg i inżynierii ruchu,
 • obiektów inżynierskich w ci±gu tas drogowych,
 • zagadnień prawnych i problemów ochrony ¶rodowiska w budownictwie komunikacyjnym.

Miejsce obrad : Hotel Warszawa w Augustowie

Warunkiem uczestwnictwa w seminarium jest wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej do dnia 28 listopada 2014 r. faksem 85 744 30 88, poczt± e-mail: biuro@sitk.bialystok.pl lub poczt± na adres SITK RP Oddział w Białymstoku, ul. M.C. Skłodowskiej 2, 15-950 Białystok

Koszt uczestnictwa: 1 200,00 zł + 23% VAT od jednej osoby

Więcej informacji bezpo¶rednio u organizatora:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Komunikacji RP Oddział w Białymsotku

ul. M. C. Skłodowskiej 2
15-950 Białystok
85 744 30 88

karta zgłoszenia...(kliknij)


[27-10-2014]

O G Ł O S Z E N I E !

Uprzejmie informujemy, że dnia 10 listopada 2014 r. (poniedziałek)
biuro Podlaskiej OIIB będzie zamknięte!

Za powstał± niedogodno¶ć przepraszamy!


[27-10-2014]

Zespół ds. Integracji i Promocji Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa planuje zorganizowanie:

ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE MORSKIM

Palnowany termin: pierwsza połowa 2015 r.

Koszt: około 150,00 zł

wiecej informacji...(kliknij)


[27-10-2014]

Koleżanki i Koledzy!

W dniu 31 paĽdziernika 2014 r. kończy się abonament na internetowy dostęp do systemu informacji prawnej, z którego korzystaj± członkowie naszej izby: Serwisu Budowlanego w wersji Gold.

Z uwagi na to, że Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest w trakcie podpisywania umowy na now±, rozszerzon± wersję Serwisu Budowlanego w wersji Platinum, który będzie udostępniony członkom wszystkich izb okręgowych - może nast±pić kilkudniowa przerwa w dostępie do systemu. Aczkolwiek władze Polskiej IIB staraj± się, żeby uruchomienie nowego serwisu nast±piło do 1 listopada 2014 r.

Przepraszamy za ewentualn± przerwę w dostępie do usługi. Mamy jednak nadzieję, że rozbudowana wersja systemu zrekompensuje tę niedogodno¶ć i po jej uruchomieniu zachęci większ± liczbę członków naszej izby do korzystania z tego narzędzia.

Ponadto informujemy, że z końcem sierpnia 2014 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa udostępniła w portalu PIIB now± usługę e-Sekocenbud. Usługa ta jest Ľródłem informacji niezbędnych na różnych etapach kosztorysowania, zarówno przy szacowaniu planowanej inwestycji jak i wykonywaniu kosztorysu szczegółowego.


[22-10-2014]

Nast±piła zmiana miejsca szkolenia "Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - praktyka projektowa stosowania norm PN-EN 62305".

Szkolenie odbędzie się w Restauracji Kawelin w Białymstoku przy ul. Legionowej 10, w sali konferencyjnej "PLANTY"

Termin: 25 paĽdziernika 2014 r., godz. 10:00 - 14:00

Miejsce: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28, lok. 402

Restauracji Kawelin w Białymstoku przy ul. Legionowej 10, w sali konferencyjnej "PLANTY"


[21-10-2014]

 

Seminarium Podlaskie - Targi dla projektantów dróg i mostów, firm wykonawczych oraz jednostek samorz±dowych odpowiedzialnych za drogi.

BUDOWNICTWO DROGOWE I INFRASTRUKTURA DROGOWA

W ramach seminarium organizator przewiduje:

* wykłady producentów:

- prezentacje dotycz±ce nowoczesnych materiałów i technologii, nietypowych rozwi±zań, wsparcie techniczne oraz materiały i wytyczne do projektowania 

* wykład eksperta:

OCENA BRD oraz AUDYT BRD w procesie budowy i zarz±dzania drogami
- charakter i zakres oceny procedur i audytu BRD w ¶wietle obowi±zuj±cych przepisów prawa
- zmiany do ustaw dotycz±cych budowy i zarz±dzania drogami publicznymi w tym wewnętrzne regulacje GDDKiA
- uzyskiwanie certyfikatu audytora BRD uprawniaj±c± do wykonywania ocen i audytów BRD

Prowadz±cy: Bartosz Ignatowski

Naczelnik Wydziału Realizacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku

Udział bezpłatny (ilo¶ć miejsc ograniczona). Warunkiem udziału w seminarium jest zapoznanie się z programem i potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie: 71 347 57 29 lub 71 347 57 30 (w godzinach 8.00 - 15.30), faxem: 71 347 57 32, e-mailem: bialystok@biotop.pl

NOT w Białymstoku
15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2
Sala Konferencyjna nr 100, I piętro
4 listopda 2014 r.

wiecej informacji...(kliknij)


[21-10-2014]

Ogólnopolskie Regaty Inżynierów 2014 za nami!

 

Ostatni weekend wrze¶nia, tak jak co roku, zapisał się w¶ród inżynierów budownictwa pod znakiem żeglarstwa, albowiem w Rydzewie pod Giżyckiem rozegrano kolejn± już edycję Ogólnopolskich Regat Inżynierów. Tegoroczne wydarzenie skupiło 7 załóg i ponad 30 osób z branży z całego kraju!

Organizatorzy zapewnili uczestnikom komfortowe dziewięciometrowe jachty kabinowe marki Delphia Phila 880, wyżywienie, koncerty i wysokiej jako¶ci obsługę Gospody Pod Czarnym Łabędziem, która ponownie stanowiła bazę regat.

Sobotni wieczór stan±ł pod znakiem ¶piewanych na żywo szant, a gwiazd± wieczoru był niesamowity Grzegorz Gooroo Tyszkiewicz, któremu organizatorzy pragn± podziękować za stworzenie wspaniałej atmosfery (!)

Podczas dwudniowej rywalizacji nie zabrakło i¶cie żeglarskiej pogody. Pomimo słonecznych dni, ze względu na porywy wiatru dochodz±ce do 5-6 w skali Beauforta, sędziowe regat jednogło¶nie zarz±dzili refowanie grotów dla wszystkich załóg. Dzięki temu zabiegowi, udało się rozegrać aż 6 biegów i unikn±ć kolizji podczas rywalizacji.

Niezwykle ciekawie wygl±dały wy¶cigi pierwszych trzech załóg. Jachty ¶cigały się, stosuj±c własne strategie, aby finalnie wyłonić zwycięzk± załog, któr± została ekipa Jacka Meresty z Lublina (Gekon s.c.) - gratulujemy!

Organizatorem wydarzenia jest Wojciech Gutowski, współwła¶ciciel portalu Archimania.pl i już teraz inżynierowie zapraszani s± na przyszłoroczn± edycję tego wydarzenia!

Zgłoszenia na adres regatyinz@archimania.pl

Organizator: Wojciech Gutowski, współwła¶ciciel portalu Archimania.pl

Sponsor strategiczny: 3DLive.pl

Sponsorzy:
Delphia Yachts, Sailor

Patron Honorowy:

Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Patron medialny:
Archimania.pl

Zdjęcia: Ogólnopolskie Regaty Inżynierów 2014: facebook

Z żeglarskim pozdrowieniem...!

Wojciech Gutowski
Dyrektor ds. klientów kluczowych
Archimania.pl

Klasyfikacja generalna Ogólnopolskich Regat Inżynierów 2014...(kliknij)


[20-10-2014]

Budoskop - Warsztat Profesjonalisty - MEETING WITH INNOVATION

23 paĽdziernika 2014 r. (czwartek)

W programie min:

Miejsce: Hotel 3Trio, ul. Hurtowa 3, 15-399 Białystok

więcej informacji...(kliknij)


[10-10-2014]

Szanowni Państwo

Zapraszamy do zapoznania się z pismami kierowanymi do Starosty Powiatu Białostockiego oraz Rady Powiatu Białostockiego dotycz±cymi problemów przy załatwianiu spraw w Powiatowym O¶rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.

pismo do Starosty Powiatu Białostockiego.pdf...(kliknij)

pismo Rady Powiatu Białostockiego.pdf...(kliknij)


[07-10-2014]

Forum Bezpieczeństwa Pracy "Wypadek to nie przypadek"

10 paĽdziernika 2014 r. (w godz. 10:00-15:00)

Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii ¦rodowiska,ul. Wiejska 45E (aula A), Białystok

więcej informacji...(kliknij)


[07-10-2014]

Szanowni Państwo

Przedstawiamy pismo Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 7 lipca 2014 r. dotycz±ce uzgodnień projektów budowlanych.

pismo Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.pdf...(kliknij)


[06-10-2014]

Koleżanki i Koledzy!
Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do udziału w

"SPOTKANIU ¦RODOWISKOWO-INTEGRACYJNYM PODLASKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA"

ŁOMŻA - 18 paĽdziernika br. (sobota), rozpoczęcie godz. 9.00.

9.00 - wycieczka techniczna - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży, ul. Ciepła 16
10.00 - spotkanie w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży, ul. Studencka 19

Główne punkty programu spotkania:

 • spotkanie w MPEC w Łomży - wycieczka techniczna po zakładzie
 • krótka informacja o POIIB
 • wyst±pienie prof. dr hab. Czesława Miedziałowskiego na temat zmian zasad odbywania praktyki studenckiej i praktyki na uprawnienia budowlane
 • wyst±pienie pana Mieczysława Grodzkiego - Przewodnicz±cego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • wyst±pienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łomży
 • wyst±pienie władz miasta Łomży
 • wyst±pienie władz Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży

Planuje się również wystawę budowlan± firm działaj±cych w regionie, która będzie zwiedzana przed i po spotkaniu.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy: członków naszej Izby, przedstawicieli firm i samorz±dów, lokalnych władz, pracowników oraz uczniów i studentów szkół, sympatyków i osoby zainteresowane budownictwem.

Bliższe informacje można uzyskać w regionalnym punkcie konsultacyjnym:
pan Jerzy Bukowski, tel. 608 384 711

Szczegółowy program spotkania zamie¶cimy na stronie internetowej Izby.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU

Rada Podlaskiej OIIB

[30-09-2014]

W odpowiedzi na wniosek jaki Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa złożyła wspólnie z Podlask± Okręgow± Izb± Architektów RP, Prezydent Miasta Białegostoku powołał w dniu 29.09.2014r dwa zespoły robocze:

- ds. optymalizacji procedur w postępowaniach o udzielenie pozwolenia na budowę...(kliknij)

- ds. wypracowania procedur w zakresie budowy przył±czy do sieci wodno-kanalizacyjnej...(kliknij)

Zwracamy się do członków POIIB z pro¶b± o zgłaszanie do biura izby najbardziej istotnych problemów, które Państwa dotykaj± w trakcie załatwiania spraw zwi±zanych z pozwoleniami na budowę i budow± sieci wodno-kanalizacyjnych.


Jednocze¶nie przypominamy, że zgodnie z apelem Pana Prezydenta, który był zawarty w odpowiedzi na wcze¶niej zgłaszane przez nas problemy - Stanowisko Prezydenta Miasta Białegostoku...(kliknij):

  "Jeżeli będziecie Państwo dysponowali informacjami o odmiennym sposobie załatwiania spraw przez departamenty podległego mi Urzędu, niż ten, który przedstawiłem powyżej, proszę o wskazanie konkretnych przypadków i przekazanie ich z powołaniem się na znak niniejszego pisma. Jednocze¶nie poleciłem dyrektor Departamentu Architektury przeanalizowanie wydawanych postanowień pod k±tem ich czytelno¶ci tak, aby sposób formułowania ż±dań organu był jednoznaczny oraz oparty o przepisy prawa.


[25-09-2014]

Informujemy, że opublikowano rozporz±dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

rozporz±dzenie Ministra Infrastruktury...(kliknij)


[22-09-2014]

KONKURS DLA ARCHITEKTÓW I PROJEKTANTÓW

Agnecja Create Event zaprasza do udziału w konkursie

"Zielone idzie w miasto"

Więcej informacji...(kliknij)


[08-09-2014]

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Podlaska Okręgowa Izba Architektów RP otrzymały od Prezydenta Miasta Białegostoku odpowiedĽ na nasze wspólne wyst±pienie - w sprawie utrudnień na drodze do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego.
To stanowisko w czę¶ci nas satysfakcjonuje, aczkolwiek nadal s± prowadzone rozmowy maj±ce na celu wprowadzenie dalej id±cych zmian w sposobie załatwiania spraw zwi±zanych z udzieleniem pozwoleń na budowę.
Zachęcamy członków POIIB do zapoznania się z tre¶ci± tego stanowiska, a jednocze¶nie prosimy o zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowo¶ci w trakcie procedury uzyskiwania pozwoleń na budowę.
Pragniemy zwrócić szczególnie Wasz± uwagę na apel Pana Prezydenta:

"Jeżeli będziecie Państwo dysponowali informacjami o odmiennym sposobie załatwiania spraw przez departamenty podległego mi Urzędu, niż ten, który przedstawiłem powyżej, proszę o wskazanie konkretnych przypadków i przekazanie ich z powołaniem się na znak niniejszego pisma. Jednocze¶nie poleciłem dyrektor Departamentu Architektury przeanalizowanie wydawanych postanowień pod k±tem ich czytelno¶ci tak, aby sposób formułowania ż±dań organu był jednoznaczny oraz oparty o przepisy prawa."

Pismo do Prezydenta Miasta Białegostoku...(kliknij)

Stanowisko Prezydenta Miasta Białegostoku...(kliknij)

Stanowisko Wojewody Podlaskiego...(kliknij)


[18-08-2014]

Ogólnopolskie Regaty Inżynierów 2014!

Wszystkich inżynierów budownictwa zapraszamy na kolejn± już edycję
Ogólnopolskich Regat Inżynierów do Rydzewa k. Giżycka!

Ogólnopolskie Regaty Inżynierów 2014 odbęd± się dniach 26-28 wrze¶nia 2014 r.

Szczegóły wydarzenia dostępne s± na stronie organizatora:

http://archimania.pl/6154-ogolnopolskie-regaty-inzynierow-2014-wystartowaly-zapisy

Wydarzenie skierowane jest do inżynierów budownictwa, którzy:
- żegluj±, maj± styczno¶ć z żeglarstwem,
- chc± rozwin±ć swoje umiejętno¶ci,
- którzy nigdy nie pływali, a chcieliby zacz±ć (!)

Zapewniamy:
- jachty Phila 880,
- 3-dniowy pobyt na miejscu (Rydzewo k. Giżycka, Gospoda Pod Czarnym Łabędziem),
- wyżywienie, imprezy podczas regat, cenne nagrody!

Relację z poprzednich Ogólnopolskich Regat Inżynierów znajdziecie tutaj:
http://archimania.pl/5521-regaty-inzynierow-2013-wygrywa-zaloga-grzegorza-bartnika-bialystok-drugi-2

Specjalnie dla nas na koncercie wyst±pi Piotr Karpienia z zespołem!
http://www.youtube.com/watch?v=5lGfYN8p5KQ
http://www.youtube.com/watch?v=HNKYVDKZ0x4

Zgłoszenia:

Przyjmujemy od załóg ł±czonych (max. 4-6 osób w załodze z 2-3 biur) lub od pojedynczych inżynierów 1-2 osób z jednego biura.
Ze względu na ograniczon± liczbę miejsc - decyduje kolejno¶ć zgłoszeń.


Zgłoszenia
pod adresem mailowym: regatyinz@archimania.pl wg poniższego wzoru:

Nazwa firmy:
Adres www:
Inżynier1: Imię i nazwisko + telefon + email
Inżynier2: Imię i nazwisko + telefon + email
Inżynier3: Imię i nazwisko + telefon + email
Inżynier4: Imię i nazwisko + telefon + email
Inżynier5: Imię i nazwisko + telefon + email
....


Organizator:
Archimania.pl
Sponsor strategiczny: 3DLive
Go¶ciem specjalnym
będzie sponsor samotnego rejsu Tomasza Cichockiego dookoła ¶wiata bez zawijania do portu, firma Delphia Yachts!


Patron Honorowy:
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Limit osób: 80

Termin zgłoszeń: 10 wrzesień 2014 r., wpisowe 375 pln / osoba.

[14-08-2014]

"Dzień Budowlanych" - 2 paĽdziernika 2014 roku - Warszawa

Karta zgloszenia...(kliknij)

Kartę zgłoszenia należy przesłać: Polski Zwi±zek Inżynierów i Techników Budownictwa ZG, ul. ¦więtokrzyska 14, 00-050 Warszawa, e-mail: biuro@zgpzitb.org.pl, tel./fax. 22 826-86-34

 


[12-08-2014]

Konferencja szkoleniowa:

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

 - przygotowanie  i prowadzenie prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski, Politechnika ¦l±ska;

Warszawa - 15.10.2014 r.

Miejsce: Wyższa Szkoła Menedżerska, ul. Kawęczynska 36, godz. 9.00 - 15.00

Więcej informacji bezpo¶rednio na stronie: www.artmediatechnics.pl


[24-07-2014]

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżnierów Budownictwa zaprasza na

II Regaty Żeglarskie klasy Omega o puchar Przewodnicz±cego

Termin: 6 wrze¶nia 2014 r. (sobota)
Miejsce: Centrum Rekreacyjno-Sportowym "Ukiel", ul. Jeziorna 8 w Olsztynie

Więcej informacji...(kliknij)

Karta zgloszenia...(kliknij)

Instrukcja żeglugi...(kliknij)


[24-06-2014]

Powołanie Zespołu Architektów i Inżynierów!

W dniu 16.06.2014 r. Podlaska OIIB podpisała umowę o współpracy z Podlask± Okręgow± Izb± Architektów RP.

Głównym celem zawarcia tej umowy jest wzmocnienie działań z zakresu ochrony interesu zawodowego członków izb samorz±dów zawodowych w województwie podlaskim.

W ramach umowy stworzono wspólny zespół, którego zadaniem będzie m.in.:

 


[17-06-2014]

Powołanie Zespołu Architektów i Inżynierów!

W dniu 16.06.2014 r. Podlaska OIIB podpisała umowę o współpracy z Podlask± Okręgow± Izb± Architektów RP.

Głównym celem zawarcia tej umowy jest wzmocnienie działań z zakresu ochrony interesu zawodowego członków izb samorz±dów zawodowych w województwie podlaskim.

W ramach umowy stworzono wspólny zespół, którego zadaniem będzie m.in.:


[10-06-2014]

O G Ł O S Z E N I E !

Informujemy, że dnia 20 czerwca 2014 r. (pi±tek)
biuro Podlaskiej OIIB będzie zamknięte!

Za powstał± niedogodno¶ć przepraszamy!


[06-06-2014]

Millennium Gazeta Budowlana zaprasza na:

Seminarium Podlaskie dla projektantów instalacji sanitarnych i techniki grzewczej, biur projektowych, inżynierów budownictwa i inwestorów instytucjonalnych

INSTALACJE SANITARNE i TECHNIKA GRZEWCZA

10 czerwca 2014 r. (czwartek)

NOT w Białymstoku, Sala konferencyjna nr 100, I piętro
ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, Białystok

Szczegółowy program...(kliknij)


[04-06-2014]

Szanowni Państwo.

Czy jeste¶ za likwidacj± punktu informacyjnego w Łomży/Suwałkach?

ANKIETA - ŁOMŻA...(kliknij)

ANKIETA - SUWAŁKI...(kliknij)

Czy rezygnujesz z otrzymania "Biuletynu Informacyjnego PDOIA i POIIB" w formie papierowej?

ANKIETA - BIULETYN...(kliknij)

UWAGA!
Podpisane ankiety z zaznaczon± odpowiedzi± należy dostarczyć do dnia 1 wrze¶nia 2014 r. do biura Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28 lok 402, 15-281 Białystok lub przesłać e-mailem na adres pdl@piib.org.pl w tytule wpisuj±c: Ankieta!

Uzasadnienie wniosku dotycz±cy likwidacji lub zmiany sposobu funkcjonowania terenowych punktów informacyjnych w Łomży i Suwałkach rada POIIB zwraca się do członków Izby z okręgu łomżyńskiego i suwalskiego.

"Punkty informacyjne w Łomży i w Suwałkach s± czynne jeden dzień w tygodniu po ok. 1,5 do 2 godzin.

Najczę¶ciej do punktów tych zgłaszaj± się młodzi ludzie, którzy chc± uzyskać informacje dotycz±ce praktyk zawodowych, ewentualnie egzaminów. Od osób pełni±cych dyżury nie dowiedz± się więcej niż informacje podane na stronie internetowej Podl. OIIB i po krótkiej rozmowie otrzymuj± numer telefonu do Biura Podl. OIIB, gdzie dopiero mog± uzyskać szczegółowe wyja¶nienia w interesuj±cych ich tematach. Dzienniczki praktyk również można pobrać, zarejestrować i zdać jedynie w Biurze w Białymstoku.

Dokładne informacje odno¶nie zawieszenia lub wznowienia członkostwa, wniosku o wpisanie na listę członków Podl. OIIB można pozyskać ze strony internetowej Izby lub w Biurze Podl. OIIB. Niezbędne druki można pobrać za pomoc± strony internetowej.
Ilo¶ć norm, jakie zawarte s± w programie INTERGRAM zainstalowanym w komputerach w Punktach Informacyjnych nie jest większy od zestawu, z jakiego każdy członek izby może skorzystać za po¶rednictwem strony internetowej PIIB.

Informacje z zakresu funkcjonowania i działalno¶ci Izby, jakie można uzyskać w Punktach, nie wykraczaj± poza wiadomo¶ci i dokumenty dostępne na stronie internetowej Podl. OIIB.

To powoduje, że zainteresowanie członków Izby Punktami jest minimalne. Jedyny wzmożony ruch członków Podl. OIIB w Punktach odnotowano w roku 2012 i 2014 w trakcie wydawania kalendarzy drukowanych przez Izbę.

Jeżeli nie zmieni się sposób funkcjonowania Punktów Informacyjnych, dalsze ich funkcjonowanie w obecnej formie nie ma sensu, gdyż generuje jedynie koszty przy prawie zerowych korzy¶ciach ze strony obecnych i przyszłych członków POIIB"

[ dodano Białystok, 15 maja 2014 r.]

"KATALOG INŻYNIERA" edycja 2014/2015 - katalog dla członków PIIB

Zamów bezpłatn± publikację - wypełnij formularz
na stronie www.kataloginzyniera.pl

"KATALOG INŻYNIERA" to publikacja, w której zamieszczamy oferty firm zajmuj±cych się produkcj±, dystrybucj±, a także wykonawstwem w zakresie szeroko rozumianej branży budowlanej i instalacyjnej. Dane o produktach i ich najważniejsze parametry techniczne umieszczone s± w tabelkach. Dzięki temu informacje s± przedstawione w czytelny i przejrzysty sposób oraz ułatwiaj± szybkie odnalezienie tego, co jest dla Państwa najistotniejsze. Zamieszczona charakterystyka produktów jest ¶ci¶le konsultowana z naszymi Klientami.

Aktualnie pracujemy nad VII edycj± wydania, termin druku - grudzień 2014 r.

Dystrybucja "KATALOGU INŻYNIERA" jest imienna - publikacja jest wysyłana do osób, które złoż± zamówienie i s± członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Główne działy:

 • materiały budowlane i wykończeniowe
 • materiały instalacyjne
 • sprzęt budowlany i transpor
 • oprogramowanie komputerowe
 • firmy produkcyjne i wykonawcze
 • nowości i technologie

"KATALOG INŻYNIERA" zawiera szczegółowe parametry techniczne materiałów konstrukcyjnych, hydro- i termoizolacyjnych, elewacyjnych i wykończeniowych. Zamieszczane s± opisy produktów z branży pokryć dachowych, stolarki otworowej i bram, posadzek i nawierzchni, chemii budowlanej, urz±dzeń dĽwigowych oraz sprzętu budowlanego. Kolejny duży dział jest po¶więcony urz±dzeniom i materiałom stosowanych w instalacjach sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz elektrycznych.
W publikacji zamieszczamy także informacje o programach komputerowych wykorzystywanych przez, m.in. konstruktorów, projektantów czy kosztorysantów. Tak jak i w latach ubiegłych również i w tym roku firmy wykonawcze maj± swoje miejsce w katalogu - dział Prezentacje firm, który został poszerzony o prezentacje przedsiębiorstw produkcyjnych. Ponadto w tym roku będziemy również zamieszczać artykuły dotycz±ce nowych i ciekawych technologii budowlanych, a także zastosowania produktów w praktyce - w dziale Nowo¶ci i technologie.

Publikacja zostanie wysłana wraz z miesięcznikiem "Inżynier Budownictwa", na koszt wydawcy, na przełomie 2014/2015 r.

Dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa katalog jest bezpłatny.

Ilo¶ć egzemplarzy jest ograniczona, dlatego zachęcamy do szybkiego składania zamówień
na publikację.

W celu złożenia zamówienia na katalog należy wypełnić formularz zamieszczony na stronie: www.kataloginzyniera.pl

[ dodano Białystok, 29 kwietnia 2014 r.]

SEP Oddział Białostocki, Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny, PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. oraz Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Zapraszaj± do udziału w XII seminarium szkoleniowym kadry inżynieryjno-technicznej pod patronatem JM Rektora Politechniki Białostockiej pt.:

Problemy eksploatacji urz±dzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Data:        29 maja 2014 r.

Miejsce:   Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny, Aula I,
ul. Wiejska 45D, 15-531 Białystok,

Koszt uczestnictwa w seminarium dla członków Podlaskiej OIIB wynosi 40 zł/os.

Więcej informacji pod nr tel. (085) 742-85-24 (SEP O/Białystok)

Karta zgłoszenia...(kliknij)


[29-04-2014]

Międzynarodowa Szkoła Mikropali

Termin: 11 czerwca 2014 r.
Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Międzynarodowa Szkoła Mikropali to seminarium podczas którego profesjonali¶ci-praktycy z całego ¶wiata będ± dzielić się wiedz± z tej pasjonuj±cej i niezwykle dynamicznie rozwijaj±cej się dziedziny geoinżynierii, w tym: budownictwa inżynieryjnego, kolejowego, kubaturowego, rewaloryzacji zabytków.

Więcej informacji bezpo¶rednio na stronie internetowej: www.szkolamikropali.pl/


[28-04-2014]

Szanowni Państwo!

Informujemy, że wycieczka Tallin - Helsinki - Petersburg - Carskie Sioło - Peterhof - Helsinki - Tallin - Ryga w terminie 8-14.06.2014 r. została odwołana!


[08-04-2014]

W dniach 21-23 maja w Szczyrku odbędzie się koferncja
"Infrastruktura współczesnych miast. Wyzwania i perspektywy"
organizowana przez Hakawa s. c.

Więcej informacji na temat konferencji uzyskaj± Państwo bezpo¶rednio u organizatora:

Maria Szruba
tel. kom.: 510 844 291

www.hakawa.pl
Hakawa s.c.
Al. Zwycięstwa 3/43
41-200 Sosnowiec


[31-03-2014]

VADEMECUM edycja 2014 - katalogi dla członków PIIB

Zamów bezpłatn± publikację - wypełnij formularz! (kliknij)

Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów przedstawia cykl publikacji pt. VADEMECUM.

Publikację otwiera czę¶ć merytoryczna, która zawiera artykuły napisane przez ekspertów z danej branży, reprezentuj±cych uczelnie techniczne i instytuty badawcze. W dalszej czę¶ci zamieszczone s± prezentacje firm oraz artykuły po¶więcone najnowszym technologiom.

VADEMECUM Budownictwo Mostowe
Termin wydania: maj 2014 r.

VADEMECUM Wnętrza
Termin wydania: czerwiec 2014 r.

VADEMECUM Budownictwo Energooszczędne
Termin wydania: czerwiec 2014 r.

VADEMECUM Renowacje
Termin wydania: paĽdziernik 2014 r.

VADEMECUM Akustyka w Budownictwie
Termin wydania: paĽdziernik 2014 r.

Każdy z tomów Vademecum będzie miał ok. 80 stron. Bezpłatna publikacja zostanie wysłana do osób, które złoż± zamówienie. Ilo¶ć egzemplarzy ograniczona.

W celu złożenia zamówienia na katalog należy wypełnić formularz zamieszczony na stronie: www.kataloginzyniera.pl

Zamów bezpłatn± publikację - wypełnij formularz! (kliknij)


[19-03-2014]

Szanowni Państwo.

Przedstawiamy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, a także projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów
regulowanych.

Projekt ustawy Prawo budowlane...(kliknij)

Projekt ustawy o ułatwieniu dostępu...Art. 1... (kliknij)

Projekt ustawy o ułatwieniu dostępu...Art. 5... (kliknij)

Projekt ustawy o ułatwieniu dostępu...Art. 15... (kliknij)

Projekt ustawy o ułatwieniu dostępu...Art. 22... (kliknij)


[17-03-2014]

Szanowni Państwo.

Przedstawiamy stanowisko Prezydenta Miasta Białegostoku zwi±zane ze stosowaniem art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w sprawach prowadzonych przez Departament Architektury.

Stanowisko Prezydenta...(kliknij)


[04-03-2014]

IX Warsztaty Rzeczoznawcy Mykologiczno-Budowlanego

25,26,27 wrze¶nia 2014 r.

Wrocław-Karłłów-Praga

Więcej informacji...(kliknij)

Karta zgloszenia...(kliknij)


[26-02-2014]

III Mistrzostwa Polski Samorz±dów Zawodowych w Brydżu Sportowym

Misja

07-08 marca 2014 r.

Więcej informacji oraz regulamin...(kliknij)


[26-02-2014]

Szanowni Państwo!

Informujemy, że s± wolne miejsca na wycieczkę Tallin - Helsinki - Petersburg - Carskie Sioło - Peterhof - Helsinki - Tallin - Ryga w terminie 8-14.06.2014 r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem Izby - tel: 85 742-49-30 lub bezpo¶rednio z biurem podrózy JC Podróże Jolanta Cwalina - tel: 86 216 39 39.


[04-02-2014]

Buduj±ce czwartki z Domowy.pl
czyli Postaw na dom, buduj energooszczędnie!

Termin: 6 marca 2014 r.

Miejsce: Białystok

Więcej informacji...(kliknij)

Potwierdzenia przybycia najpóĽniej do 03.03.2013 roku na adres: edyta.urban@domowy.pl

Liczba miejsc jest ograniczona!

Inwestorzy, którzy zechc± się zapisać sami, proszę odesłać do formularza rejestracyjnego: http://www.domowy.pl/postaw-na-dom.html


Obowi±zuje kolejno¶ć zgłoszeń.

Więcej informacji...(kliknij)

W razie pytań czy w±tpliwo¶ci proszę o kontakt

Pozdrawiam

Edyta Urban

Domowy.pl
ul.Oławska 17
50-123 Wrocław
Kom. 882 167 159
Fax. 71 723 0 119
edyta.urban@domowy.pl

www.domowy.pl


[22-01-2014]

XIII Zjazd Podlaskiej OIIB

Szanowni Państwo

Informujemy, że XIII Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbędzie się dnia 12 kwietnia 2014 r. (sobota).


[18-01-2014]

Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy listy delegatów na Zjazdy Podlaskiej OIIB w kadencji 2014-2018 wybranych 18 stycznia 2014 r. w Białymstoku.

Lista delegatów Białystok godz. 10:00...(kliknij)

Lista delegatów Białystok godz. 12:30...(kliknij)


[17-01-2014]

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy zmiany prawne wprowadzone do ustawy "deregulacyjnej" przez Sejmow± Komisję Nadzwyczajn± ds. zwi±zanych z ograniczaniem biurokracji oraz stanowisko w tej sprawie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Pismo do Przewodnicz±cego Komisji... (kliknij)

Zmiany prawne wprowadzone...(kliknij)


[23-12-2013]

Szanowni Państwo!

Informujemy, że gotowe s± już kalendarze na rok 2014. Osoby, które zadeklarowały chęć otrzymania kalendarza zapraszamy po odbiór osobisty do dnia 20 stycznia 2014 r. 

Członkowie z Łomży i Suwałk mog± odebrać kalendarze w punktach konsultacyjnych.

Punkt Informacyjny w Łomży
Siedziba Łomżyńskiej Rady FSNT NOT
ul. Polowa 45, Łomża

Punkt Informacyjny w Suwałkach
Siedziba SBP "Projekt-Suwałki"
ul. T. Ko¶ciuszki 79, Suwałki


[19-12-2013]

Wycieczka - Promem na Białe Noce do St. Peter

Tallin - Helsinki - Petersburg - Carskie Sioło - Peterhof - Helsinki - Tallin - Ryga

Uwaga!

Lista osób chętnych na wycieczkę w terminie 16-22.06.2014 r. została zamknięta!

Jednakże w zwi±zku z dużym zainteresowaniem zarezerwowano II termin wycieczki w dniach 8-14.06.2014 r. lub 9-15.06.2014 r. (dokładny termin do ustalenia).

Termin: 16-22.06.2014 r.

Cena: 2960 zł/os (przy 45 uczestnikach) - całkowity koszt na osobę, wiza nie jest wymagana!

Terminarz:

Umowy indywidualne będ± zawierane bezpo¶rednio z biurem podróży JC Podróże Jolanta Cwalina, ul. Długa 6, 18-400 Łomża, tel/fax  86 216 39 39. Numer konta bankowego do wpłat podamy w póĽniejszym terminie. Na każd± wpłatę biuro podróży wystawi fakturę VAT na wskazan± osobę.

Dane potrzebne do organizacji imprezy:

 1. Imię i nazwisko
 2. Pesel
 3. Adres zamieszkania
 4. Nr paszportu
 5. Data ważno¶ci paszportu (paszport musi być ważny 6 miesięcy od daty powrotu do Polski po imprezie)

Szczegółowy program wycieczki...(kliknij)

Noclegi:

Jeden nocleg w Talinie - Hotel Shnelli - http://www.booking.com/hotel/ee/go-shnelli.pl.html

Dwa noclegi na promie - St. Peter Line

Dwa noclegi w St Petersburgu - Hotel Baltija lub Annuska
http://www.booking.com/hotel/ru/baltiya-hotel.pl.html
http://www.booking.com/hotel/ru/annushka-saint-petersburg.pl.html

Jeden nocleg w Rydze
Hotel Kolonna - http://www.booking.com/hotel/lv/kolonna-riga.pl.html
lub Avalon - http://www.booking.com/hotel/lv/avalon.pl.html

Szczegółowy program wycieczki...(kliknij)


[16-12-2013]

Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy listy delegatów na Zjazdy Podlaskiej OIIB w kadencji 2014-2018 wybranych 14 grudnia 2013 r. w Białymstoku.

Lista delegatów Białystok godz. 10:00...(kliknij)

Lista delegatów Białystok godz. 12:30...(kliknij)


[09-12-2013]

Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy listy delegatów na Zjazdy Podlaskiej OIIB w kadencji 2014-2018 wybranych 7 grudnia 2013 r. w Białymstoku.

Lista delegatów Białystok godz. 10:00...(kliknij)

Lista delegatów Białystok godz. 12:30...(kliknij)


[25-11-2013]

Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy listę delegatów na Zjazdy Podlaskiej OIIB w kadencji 2014-2018 wybranych 23 listopada 2013 r. w Łomży.

Lista delegatów Łomża...(kliknij)


[18-11-2013]

Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy listę delegatów na Zjazdy Podlaskiej OIIB w kadencji 2014-2018 wybranych 16 listopada 2013 r. w Suwałkach.

Lista delegatów Suwałki...(kliknij)


[18-11-2013]

ART MediaTechnics zaprasza na konferenacj± szkoleniow±:

Bezpieczeństwo pożarowe użytkowania obiektów mieszkalnych - wymagania ppoż, konstrukyjne, instalacyjne, zagrożenia zatruciem produktami toksycznymi powstaj±cymi w procesie spalania i tlenkiem węgla.

Termin: 28 listopada 2013 r., godz. 9:00-15:00

Miejsce: Wyższa Szkoła MenadĽerska, ul. Kawęczyńska 36, Warszawa;

Więcej informacji...(kliknij)


[14-11-2013]

Politechnika Białostocka zaprasza wszystkie osoby zainteresowane rozwijem przedsiębiorczo¶ci regionalnej na seminarium informacyjne dotycz±ce projektu:

"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Białostockiej"

Seminarium odbędzie się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej
(ul. Wiejska 45C, sala 107)

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.

Zgłoszenia udziału w seminarium należy przesyłać na formularzu na adres: k.jatkowska@p.edu.pl najpóĽniej do dnia 20.11.2013 r.

Szczegółowe informacje o projekcie można przeczytać na stronie internetowej:

www.modernizacja.nb.pb.edu.pl (kliknij)

Program seminarium.....(kliknij)

Karta zgłoszenia uczestnictwa.....(kliknij)


[12-11-2013]

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków, a w szczególno¶ci Panie do udziału w

IV Międzynarodowych ZawodachPływackich"MASTERS"
o Puchar Przewodnicz±cego Mazowieckiej OIIB

7 grudnia 2013 r. (sobota)

Kryta Pływalnia w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Henryka Trębickiego 10

Godzina 11:00

Zaproszenie
Regulamin
Karta zgłoszenia


[05-11-2013]

Przypominamy, że rozpoczyna się okres zebrań wyborczych, których celem jest wybór delegatów na Zjazdy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji obejmuj±cej lata 2014-2018. Wszyscy nasi członkowie, "czynni" według stanu na dzień 30 wrze¶nia br., wraz z numerem 10/13 czasopisma "Inżynier Budownictwa" otrzymali zaproszenia zawieraj±ce informację o terminie i miejscu zebrania wyborczego. Podlaska OIIB zaprasza do udziału w wyborach również pozostałych swoich "czynnych" członków (dotyczy to w szczególno¶ci osób, które przyst±piły do Izby po 30 wrze¶nia br. oraz osób, które po tej dacie wznowiły członkostwo w Izbie). W zwi±zku z tym poniżej podajemy terminy i miejsca poszczególnych zebrań wyborczych w obwodach:

  1. 7 grudnia 2013 r., siedziba Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Legionowej 28, lok. 402, 15-281 Białystok, godzina 10:00 - osoby o numerach członkowskich rozpoczynaj±cych się od oznaczeń: PDL/BD, PDL/BK, PDL/BM, PDL/WM;
  2. 7 grudnia 2013 r., siedziba Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Legionowej 28, lok. 402, 15-281 Białystok, godzina 12:30 - osoby o numerach członkowskich rozpoczynaj±cych się od oznaczeń: PDL/BT, PDL/IE;
  3. 14 grudnia 2013 r., siedziba Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Legionowej 28, lok. 402, 15-281 Białystok, godzina 10:00 - osoby o numerach członkowskich rozpoczynaj±cych się od oznaczeń: PDL/IS;
  4. 14 grudnia 2013 r., siedziba Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Legionowej 28, lok. 402, 15-281 Białystok, godzina 12:30 - osoby o numerach członkowskich rozpoczynaj±cych się od oznaczeń: PDL/BO i nazwiskach rozpoczynaj±cych się od liter A-J;
  5. 18 stycznia 2014 r., siedziba Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Legionowej 28, lok. 402, 15-281 Białystok, godzina 10:00 - osoby o numerach członkowskich rozpoczynaj±cych się od oznaczeń: PDL/BO i nazwiskach rozpoczynaj±cych się od liter K-P;
  6. 18 stycznia 2014 r., siedziba Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Legionowej 28, lok. 402, 15-281 Białystok, godzina 12:30 - osoby o numerach członkowskich rozpoczynaj±cych się od oznaczeń: PDL/BO i nazwiskach rozpoczynaj±cych się od liter R-Ż.
 • Obwód wyborczy nr 3:

  1. 16 listopada 2013 r., sala nr 106 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach, ul. T. Noniewicza 10, 16-400 Suwałki, godzina 10:00.


Obwód wyborczy nr 1 Białystok, obejmuje powiaty: białostocki, miasto Białystok, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski;


Obwód wyborczy nr 2 Łomża, obejmuje powiaty: grajewski, kolneński, miasto Łomża, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski;

Obwód wyborczy nr 3 Suwałki, obejmuje powiaty: augustowski, sejneński, suwalski, miasto Suwałki.

Przynależno¶ć do obwodu okre¶lana jest na podstawie miejsca zamieszkania. Prosimy o zabranie ze sob± dowodu osobistego, w celu potwierdzenia tożsamo¶ci.

Przyjęto zasadę, że na każdych 35 uprawnionych do głosowania na danym zebraniu członków Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wybrany zostanie jeden delegat. Jeżeli pozostanie reszta z dzielenia liczby osób uprawnionych do głosowania na danym zebraniu przez liczbę 35, to liczbę delegatów wybieranych na danym zebraniu wyborczym zwiększa się o 1 delegata.
Zgodnie z postanowieniami uchwalonego przez Radę Podlaskiej OIIB Regulaminu obwodowych zebrań wyborczych, kandydatów na delegatów zgłaszaj± uczestnicy danego zebrania, wypełniaj±c kartę zgłoszenia. Kandydat na delegata musi wyrazić pisemn± zgodę na kandydowanie - podpisuj±c się na karcie zgłoszenia. Kandydat na delegata nie musi być obecny na zebraniu wyborczym, jednak w takim przypadku odpowiedzi na ewentualne pytania ze strony uczestników zebrania udziela osoba zgłaszaj±ca tego kandydata. Tryb zgłaszania kandydatów na delegatów oraz zasady głosowania opisane zostały w § 10 ww. Regulaminu. Karta zgłoszenia stanowi zał±cznik nr 2 do Regulaminu.


[24-10-2013]

Szanowni Państwo!

Wydawnictwo Praca i Zdrowie oraz Politechnika Białostocka zapraszaj± na konferencję: "Wypadek to nie przypadek"

 

Termin: 25 paĽdziernika 2013 r.

Miejsce: Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii ¦rodowiska, ul. Wiejska 45E, Białystok

Uczestnictwo w czę¶ci wykładowej i warsztatowej jest bezpłatne.

Koordynatorem ze strony Politechniki Białostockiej jest dr inż. Jerzy Obolewicz

Więcej informacji...(kliknij)


[18-10-2013]

Przedstawiamy prezentację Ergo Hestia na temat obsługi obowi±zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno¶ci cywilnej inżynierów budownictwa.

Prezentacja...(kliknij)


[07-10-2013]

Budoskop-Warsztat Profesjonalisty

BIAŁYSTOK 17 paĽdziernika (czwartek) 2013 r.

Miejsce: Hotel 3 Trio Białystok, ul. Hurtowa 3

Więcej informacji...(kliknij)


[03-10-2013]

Regaty Inżynierów 2013 wygrywa załoga Grzegorza Bartnika, Białystok drugi!

W miniony weekend (27-29 wrze¶nia) w Rydzewie k. Giżycka rozegrano Ogólnopolskie Regaty Inżynierów 2013. Przez 3 dni załogi z całej Polski ¶cigały się na jachtach kabinowych Phila 880.

Za bazę regat przyjęto Gospodę pod Czarnym Łabędziem w Rydzewie, gdzie po trudach rywalizacji sportowej, uczestnicy mogli wypocz±ć, posilić się, a także szaleć do białego rana przy koncertowych dĽwiękach jednego z najciekawszych młodych artystów w Polsce, finalisty Mam Talent - Piotra Karpieni (!)

Zacięta rywalizacja sportowa już w pierwszym dniu pokazała wysoki poziom uczestników. Regaty wygrała załoga Grzegorza Bartnika z Warszawy (firma PRADEX) na drugim miejscu uplasowała się id±ca niemalże łeb w łeb ze zwycięzcami, reprezentacja Białegostoku z Andrzejem Miastkowskim prowadz±cym łódkę.

Zwycięska załoga pojedzie w przyszłym sezonie do Sopotu na trzydniowe szkolenie regatowe. Szkolenie organizowane jest przez załogę mistrzów ¶wiata w match racingu z Przemkiem Tarnackim na czele, firmę Yachts & Yachting. Fundatorem nagrody jest Yachts & Yachting.

Organizatorem Ogólnopolskich Regat Inżynierów jest Wojciech Gutowski, współwła¶ciciel portalu Archimania.pl. Już teraz zapraszamy inżynierów na przyszłoroczne Ogólnopolskie Regaty Inżynierów 2014. Do zobaczenia w przyszłym roku!

Sponsor strategiczny: 3DLive.pl

Sponsorzy: Delphia Yachts, Yachts & Yachting.

Patron Honorowy: Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa


fot. Agata Łuczaj, Anna Głowa

Więcej zdjęć bezpo¶rednio na stronie organizatora www.archimania.pl (kliknij)


[02-10-2013]

Konferencja:

"Sterowanie urz±dzeniami przeciwpożarowymi w obiektach budowlanych"

Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze - projektowanie, montaż, eksploatacja.

Termin i miejsce:

 •  7 listopada 2013 r.
 •  Szkoła Główna Sł€żby Pożarniczej

Organizator:

 •  GRUPA MEDIUM Sp. z o.o. S.K.A.

Więcej informacji:

Ulotka konferencji...(kliknij)


[25-09-2013]

Serdecznie zapraszamy na cykl otwartych konferencji poświęconych najnowocześniejszym rozwiązaniom przeznaczonym dla współczesnego budownictwa.

BIM Roadshow 2013

Jest to niepowtarzalna okazja na zapoznanie się z rozwiązaniami stosowanymi przez firmy z branży budowlanej na całym świecie. Podczas spotkania przedstawiciele licz±cych się na rynku firm, takich jak Construsoft (Modelowanie Informacji o Budynku - Tekla BIM), Dlubal (obliczenia statyczne konstrukcji), KERSTEN Europe (techniki gięcia profili, blach oraz aluminium) oraz CPJS (Centrum Promocji Jakości Stali) poruszą szereg istotnych kwestii dotyczących projektowania, produkcji,detalowania i zarządzania konstrukcją w trakcie jej realizacji.

Spotkania odbędą się w dniach 8-10 października oraz 5-7 listopada w sześciu miastach Polski: Białymstoku, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Kielcach.

Spotkania odbęd± się:

08.10.2013 r. - Białystok
09.10.2013 r. - Łódź
10.10.2013 r. - Poznań
05.11.2013 r. - Wrocław
06.11.2013 r. - Kraków
07.11.2013 r. - Kielce

Rejestracja: www.construsoft.com (kliknij)

Plan spotkań...(kliknij)

 


[24-09-2013]

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna "KONTRA '2014" Trwałość budowli i ochrona przed korozj±.

Termin i miejsce:

 •  28-30 maja 2014 r.
 •  Hotel "Meta International" Szczyrk

Organizator:

 •  Komitet Trwałości Budowli ZG PZITB

Współorganizatorzy:

 •  Katedra Konstrukcji Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej
 •  Oddział PZITB w Gliwicach

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji:

Więcej informacji...(kliknij)


[23-09-2013]

OŚRODEK INFORMACJI "Technika instalacyjna w budownictwie"
zachęca do prenumeraty w 2014 r. fachowego miesięcznika INSTAL.

Więcej na temat miesięcznika INSTAL oraz innych pozycji wydawniczych (poradniki, WTWiO, zasady projektowania, instrukcje montażu itp.) na stronie www.informacjainstal.com.pl

Więcej informacji...(kliknij)

Druk prenumeraty...(kliknij)


[11-09-2013]

Uprzejmie informujemy, że dobiega końca III kadencja władz Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

W zwi±zku z tym w listopadzie i grudniu 2013 r. oraz w styczniu 2014 r. odbęd± się zebrania wyborcze, których celem jest elekcja delegatów na Zjazdy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji obejmuj±cej lata 2014-2018. W kwietniu przyszłego roku tak wybrani delegaci okre¶l± skład organów Izby w następnej kadencji.

Wszyscy nasi członkowie, "czynni" według stanu na dzień 30 wrze¶nia br., wraz z numerem 10/13 czasopisma "Inżynier Budownictwa" otrzymaj± zaproszenia zawieraj±ce informację o terminie i miejscu zebrania wyborczego. Podlaska OIIB zaprasza do udziału w wyborach również pozostałych swoich "czynnych" członków (dotyczy to w szczególno¶ci osób, które przyst±pi± do Izby po 30 wrze¶nia br. oraz osób, które po tej dacie "wznowi±" członkostwo w Izbie). W zwi±zku z tym poniżej podajemy planowane terminy i miejsca poszczególnych zebrań wyborczych:

 

  1. 7 grudnia 2013 r., siedziba Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Legionowej 28, lok. 402, 15-281 Białystok, godzina 10:00 - osoby o numerach członkowskich rozpoczynaj±cych się od oznaczeń: PDL/BD, PDL/BK, PDL/BM, PDL/WM;
  2. 7 grudnia 2013 r., siedziba Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Legionowej 28, lok. 402, 15-281 Białystok, godzina 12:30 - osoby o numerach członkowskich rozpoczynaj±cych się od oznaczeń: PDL/BT, PDL/IE;
  3. 14 grudnia 2013 r., siedziba Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Legionowej 28, lok. 402, 15-281 Białystok, godzina 10:00 - osoby o numerach członkowskich rozpoczynaj±cych się od oznaczeń: PDL/IS;
  4. 14 grudnia 2013 r., siedziba Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Legionowej 28, lok. 402, 15-281 Białystok, godzina 12:30 - osoby o numerach członkowskich rozpoczynaj±cych się od oznaczeń: PDL/BO i nazwiskach rozpoczynaj±cych się od liter A-J;
  5. 18 stycznia 2014 r., siedziba Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Legionowej 28, lok. 402, 15-281 Białystok, godzina 10:00 - osoby o numerach członkowskich rozpoczynaj±cych się od oznaczeń: PDL/BO i nazwiskach rozpoczynaj±cych się od liter K-P;
  6. 18 stycznia 2014 r., siedziba Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Legionowej 28, lok. 402, 15-281 Białystok, godzina 12:30 - osoby o numerach członkowskich rozpoczynaj±cych się od oznaczeń: PDL/BO i nazwiskach rozpoczynaj±cych się od liter R-Ż.
 • Obwód wyborczy nr 3:

  1. 16 listopada 2013 r., sala nr 106 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach, ul. T. Noniewicza 10, 16-400 Suwałki, godzina 10:00.


Obwód wyborczy nr 1 Białystok, obejmuje powiaty: białostocki, miasto Białystok, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski;


Obwód wyborczy nr 2 Łomża, obejmuje powiaty: grajewski, kolneński, miasto Łomża, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski;

Obwód wyborczy nr 3 Suwałki, obejmuje powiaty: augustowski, sejneński, suwalski, miasto Suwałki.

Przynależno¶ć do obwodu okre¶lana jest na podstawie miejsca zamieszkania. Prosimy o zabranie ze sob± dowodu osobistego, w celu potwierdzenia tożsamo¶ci.

Przyjęto zasadę, że na każdych 35 uprawnionych do głosowania na danym zebraniu członków Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wybrany zostanie jeden delegat. Jeżeli pozostanie reszta z dzielenia liczby osób uprawnionych do głosowania na danym zebraniu przez liczbę 35, to liczbę delegatów wybieranych na danym zebraniu wyborczym zwiększa się o 1 delegata.
Zgodnie z postanowieniami uchwalonego przez Radę Podlaskiej OIIB Regulaminu obwodowych zebrań wyborczych, kandydatów na delegatów zgłaszaj± uczestnicy danego zebrania, wypełniaj±c kartę zgłoszenia. Kandydat na delegata musi wyrazić pisemn± zgodę na kandydowanie - podpisuj±c się na karcie zgłoszenia. Kandydat na delegata nie musi być obecny na zebraniu wyborczym, jednak w takim przypadku odpowiedzi na ewentualne pytania ze strony uczestników zebrania udziela osoba zgłaszaj±ca tego kandydata. Tryb zgłaszania kandydatów na delegatów oraz zasady głosowania opisane zostały w § 10 ww. Regulaminu. Karta zgłoszenia stanowi zał±cznik nr 2 do Regulaminu.


[10-09-2013]

Wszystkich inżynierów budownictwa zapraszamy na trzydniową imprezę:
Ogólnopolskie Regaty Inżynierów 2013, która odbędzie się 27-29 września br. w Rydzewie
k. Giżycka
.
Organizatorem regat jest portal Archimania.pl

Wydarzenie skierowane jest do inżynierów budownictwa, którzy:

Organizator zapewnia:


Wszystkie informacje dostępne s± na stronie Archimania.pl pod linkiem:
http://archimania.pl/5469-zapraszamy-inzynierow-na-regaty-ogolnopolskie-regaty-inzynierow-2013

Dodatkowo specjalnie dla gości regat, ze swoim koncertem wyst±pi najlepiej śpiewający inżynier budownictwa w Polsce, Gość Specjalny: Piotr Karpienia!

Gdzie:
Rydzewo koło Giżycka, 27-29 września 2013 r.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane s± dla maksymalnie 1-2 z jdenego biura projektowego lub pracowni.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc - decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia pod adresem mailowym: regatyinz@archimania.pl prosimy wysłać wg poniższego wzoru:

Nazwa firmy:
Adres www:
Inżynier1: Imię i nazwisko + telefon + e-mail
Inżynier2: Imię i nazwiesko + telefon + e-mail

Organizator: Archimania.pl

Sponsor strategiczny: Archimania.pl

Sponsor: Delphia Yachts

Gościem specjalnym bedzie sponsor samotnego rejsu Tomasza Cichockiego dookoła świata bez zawijania do portu, firma Delphia Yachts!

Patronat Honorowy:
Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Termin zgłoszeń: 24 września 2013, wpisowe 350 pln / osoba.


[06-09-2013]

Szanowni Państwo!

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na:

"SPOTKANIA ŚRODOWISKOWO-INTEGRACYJNE PODLASKIEJ OKRĘGWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA"

ŁOMŻA

Termin: 12 października br. (sobota), godz. 11.00,
Miejsce:
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, ul. Studencka 19.


SUWAŁKI

Termin: 25 października br. (pi±tek), godz. 13.00,
Miejsce:
Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, ul. T. Noniewicza 10.

Sprawdź szczegóły...(kliknij)


[05-09-2013]

MILLENNIUM GAZETA BUDOWLANA

zaprasza na: 

Seminarium Podlaskie

dla projektantów instalacji sanitarnych i techniki grzewczej, biur projektowych, inżynierów budownictwa i inwestorów instytucjonalnych

INSTALACJE SANITARNE i TECHNIKA GRZEWCZA

18 września 2013 r. (ŚRODA) 

szczegóły w linku:

http://biotop.pl/zaproszenie/bialystok.html

Wstęp bezpłatny (ilość miejsc ograniczona).

Warunkiem udziału w spotkaniu jest potwierdzenie rezerwacji:
telefonicznie (w godzinach 8.00 - 15.30), faxem, e-mailem lub za pomocą formularza

Tel. 71 347-57-29 lub 71 347-57-30, fax. 71 347-57-32 lub e-poczta: bialystok@biotop.pl

Prosimy podać ilość osób oraz nazwę firmy z numerem telefonu.

Więcej informacji...(kliknij)


[03-09-2013]

Wszystkich inżynierów budownictwa zapraszamy na trzydniową imprezę:
Ogólnopolskie Regaty Inżynierów 2013, która odbędzie się 27-29 września br. w Rydzewie
k. Giżycka
.
Organizatorem regat jest portal Archimania.pl

Wydarzenie skierowane jest do inżynierów budownictwa, którzy:

Organizator zapewnia:

Wszystkie informacje dostępne są na stronie Archimania.pl pod zmienionym linkiem:
http://archimania.pl/5469-zapraszamy-inzynierow-budownictwa-na-regaty-ogolnopolskie-regaty-inzynierow-2013

Dodatkowo specjalnie dla gości regat, ze swoim koncertem wystąpi najlepiej śpiewający inżynier budownictwa w Polsce, Gość Specjalny: Piotr Karpienia!

Gdzie:
Rydzewo koło Giżycka, 27-29 września 2013 r.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane są dla maksymalnie 1-2 z jdenego biura projektowego lub pracowni.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc - decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia pod adresem mailowym: regatyinz@archimania.pl prosimy wysłać wg poniższego wzoru:

Nazwa firmy:
Adres www:
Inżynier1: Imię i nazwisko + telefon + e-mail
Inżynier2: Imię i nazwiesko + telefon + e-mail

Organizator: Archimania.pl

Sponsor strategiczny: Archimania.pl

Sponsor: Delphia Yachts

Gościem specjalnym bedzie sponsor samotnego rejsu Tomasza Cichockiego dookoła świata bez zawijania do portu, firma Delphia Yachts!

Patronat Honorowy:
Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Termin zgłoszeń: 24 wrzesień 2013, wpisowe 350 pln / osoba.


[28-08-2013]

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjnego zaprasza do udziału w
XII Świątecznej Drogowo-Mostowej dzkiej Konferencji Naukowo-Technicznej
"Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej"
,
która odbędzie się w dzie 11-12 grudnia 2013 r.

Ulotka informacyjna...(kliknij)

Karta zgłoszenia...(kliknij)


[23-08-2013]

Szanowni Państwo

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska dla członków Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa umożliwiło zakup oferty książkowej z rabatem 20% od ceny detalicznej.
Pełną ofertę książkową wydawnictwa znajdziecie Państwo bezpośrednio na stronie internetowej Wolters Kluwer Polska www.profinfo.pl

Uwaga!
Aby skorzystać z 20% rabatu należy podać kod kuponu. Kod dostępny w biurze Podlaskiej OIIB!

Zobacz jak prawidłowo skorzystać z kuponu...(kliknij)


[20-08-2013]

Poniżej przedstawiamy zapytanie ofertowe firmy BELVEDER PODLASKI dotyczące Budynku mieszkalnego wielorodzinnego XIV - kondygnacyjnego z lokalami usługowo - handlowymi przy ul. E. Orzeszkowej w Białymstoku.

Zapytanie ofertowe...


[02-08-2013]

Informujemy, że w biurze Podlaskiej OIIB nadal znajdują się pozostawione rzeczy m.in.:

Właścicieli zapraszamy po odbiór przedmiotów w godzinach pracy biura.


[25-07-2013]

Konferencja Naukowo-Techniczna:

"WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA W BUDOWNICTWIE"

Termin: 7-9 maja 2014 r.
Miejsce: Prószków k. Opola

Szczegółowe informacje...(kliknij)


[16-07-2013]

Mgr Inż. Architekt Maja Fiszer organizuje pod Patronatem Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP oraz Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP wyjazd dla architektów
i inżynierów do Zjednoczonych Emiratów Arabskich o tematyce:

"Śladami Nowoczesnej Architektury, Inżynierii i Kultury Arabskiej do Kosmopolitycznej Mekki Bliskiego Wschodu gdzie wizje architektów stają się wyzwaniem dla inżynierów".

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.wyjazdyarchitektow.pl


[15-07-2013]

Politechnika Wrocławska zaprasza na
IX edycję Seminarium Wrocławskie Dni Mostowe pod hasłem
"Obiekty mostowe w infrastrukturze miejskiej"

Imprezą naukową towarzyszącą obradom Seminarium będzie WORKSHOP
" Badnia obiektów mostowych"

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.wdm.pwr.wroc.pl/


[26-06-2013]

UWAGA!
Kalendarze Podlaskiej OIIB na rok 2014!

Członkowie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zainteresowani otrzymaniem bezpłatnego kalendarza POIIB na rok 2014 proszeni są o wypełnienie i przesłanie zgłoszenia na adres:
Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budowictwa
ul. Legionowa 28 lok. 402
15-281 Białystok

lub e-mailem
pdl@piib.org.pl z dopiskiem "kalendarz"

albo

podpisanie stosownej deklaracji na listach znajdujących się w biurze Podlaskiej OIIB oraz w punktach konsultacyjnych w Łomży i Suwałkach.

Zgłoszenie należy złożyć do 20 września 2013 r.

Zgłoszeń telefonicznych biuro POIIB w tym zakresie nie przyjmuje

Druk zgłoszenia...


[26-06-2013]

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na:

Regaty Żeglarskie klasy Omega o puchar Przewodnicączego
Warmińsko-Mazurskiej OIIB

Termin szkolenia: 17 sierpnia 2013r.
Miejsce: jezioro Ukiel (Krzywe) w Olsztynie

Szczegółowe informacje...

Karta zgłoszenia...


[18-06-2013]

II Mistrzostwa Polski w Brydżu Sportowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Termin szkolenia: 13-15.12.2013 r.
Miejsce szkolenia: CKiR Orle Gniazdo w Szczyrku

Zaproszenie...

Komunikat...


[17-06-2013]

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska oraz Krajowa Izba Architektów organizują szkolenie pt:

"Nowe warunki techniczne a projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych zgodnie z wymaganiami NFOŚiGW"

Termin szkolenia: 27 czerwca 2013 r.
Miejsce szkolenia: NOT Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, sala 100
Koszt uczestnictwa: 61,50 zł od osoby

Liczba miejsc ograniczona do około 40.
Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenie uczestnictwa do dnia 25.06.2013 r. drogą mailową na adres kasia@cieplej.pl

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska
ul. Pełczyńska 11
51-180 Wrocław
tel:  71 326 13 43 lub 326 13 22
fax: 71 326 13 43
cieplej@cieplej.pl

Program szkolenia...


[11-06-2013]

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa organizuje

Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie Budowlanych

Termin i miejsce regat:

 •   21-22 września 2013 r. (sobota - niedziela)
 •   Harcerski Ośrodek Morski w Pucku

Organizatorzy:

 •   Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 •   Harcerski Ośrodek Morski w Pucku

Więcej informacji...

Karta zgłoszenia...


[23-05-2013]

O G Ł O S Z E N I E !

Uprzejmie informujemy, iż dnia 10 czerwca 2013 r. (poniedziałek) biuro Podlaskiej OIIB będzie czynne w godz 8:00 - 14:45.

Za powstałą niedogodność przepraszamy!


[13-05-2013]

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku przy współpracy z firmą Grace Construction Products organizuje dnia 22 maja 2013 r. (środa) bezpłatne seminarium techniczne na temat:

"Zestaw materiałów płynnych do izolacji wodochronnej pomostów konstrukcji mostowych"

System Servidek & Servipak

Seminarium odbędzie się w sali konferencyjnej budynku NOT w Białymstoku przy ul. Skłodowskiej 2 sala 100.

Pogram:

 1. 10:00 rozpoczęcie seminarium
 2. 10:15 wykład
 3. 11:00 przerwa kawowa
 4. 11:15 c.d. wykładu
 5. 12:00 zakończenie seminarium

Zainteresowanych udziałem w seminarium prosimy o wypełnienie Karty Zgłoszeniowej i przesłanie najpóźniej do dnia 17 maja 2013 r. faksem na nr 85 744 30 88 lub pocztą elektroniczną na adres biuro@sitk.bialystok.pl

Karta Zgłoszeniowa...

 


[13-05-2013]

Frima INTERsoft zaprasza do udziału w II Warsztatach Projektanata.

24 maja 2013 r., godz. 11:00
Hotel Tytanic (Centrum Konferencyjno-Bankietowe)
ul. Pogodna 16D, Białystok

Więcej informacji...


[08-05-2013]

II Mistrzostwa Polski Samorządów Zawodowych w Brydżu Sportowym

Misja


Warszawa, 17-18 maja 2013 r.

Więcej informacji...


[08-05-2013]

Pierwszy Ogólnopolski KONGRES WODNY pt:

"Gospodarka wodna stymulatorem rozwoju"

Warszawa, 16-17 września 2013 r.

Więcej informacji...


[06-05-2013]

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie zaprasza na konferencję pt:

"Polska-Rosja: Od Mistrzostw Europy do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej"

Konferencja odbędzie się w dniu 24 czerwca 2013 r. w Kaliningradzie.

Więcej informacji...


[19-04-2013]

Zakład Geotechniki Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej wraz z Przedsiębiorstwem Realizacyjnym INORAR Sp. z o.o. z Gliwic organizują bezpłatne Seminarium Naukowo-Techniczne pt:

"Innowacyjne rozwiązania i technologie geosyntetyczne wykorzystywane
w geotechnice i w budowie obiektów inżynierskich"

Seminarium odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2013 r. (piątek) w godz. 13:00 - 16:00 na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej przy ul. Wiejskiej 45E w Białymstoku.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc należy potwierdzić udział w Seminarium na adres e-mail inora@inora.pl

Program oraz szczegółowe informacje...


[05-04-2013]

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku przy współpracy z firmą CEMEX Polska Sp. z o.o. Warszawa organizuje dnia 12 kwietnia 2013 r. (piątek) bezpłatne seminarium techniczne na temat:

"Beton wałowany (RCC) - trwała propozycja na drogi lokalne"

Seminarium odbędzie się w sali konferencyjnej budynku NOT w Białymstoku przy ul. Skłodowskiej 2 sala 100. Rozpoczęcie o godz. 10:00 i będzie trwało do godz. 12:00. W trakcie spotkania przewidziana przerwa kawowa.

Zainteresowanych udziałem w seminarium prosimy o wypełnienie Karty Zgłoszeniowej i przesłanie najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2013 r. faksem na nr 85 744 30 88 lub pocztą elektroniczną na adres biuro@sitk.bialystok.pl

Karta Zgłoszeniowa...


[03-04-2013]

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej przy współpracy z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa oraz Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa organizuje Konferencję Naukowo-Techniczną:

"85 lat pierwszego polskiego Prawa budowlanego"

W dniach 6-7 czerwca br. - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej


[26-03-2013]

Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Świętajnie.

W związku z prośbą pana Zbigniewa Suszyńskiego przedstawiamy oświadczenie dotyczące budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Świętajnie.

Treść oświadczenia...


[20-03-2013]

NOWOŚĆ
"Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania"

Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2013 r. poradnik z komentarzem opisowo-graficznym (w tym 160 rysunków technicznych). Niezbędny do projektowania budynków i ich budowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania.

Sprawdź ofertę...


[05-03-2013]

XII ZJAZD
PODLASKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zaprasza na XII Zjazd Podlaskiej OIIB, który odbędzie się dnia 5 kwietnia 2013 r. o godz. 16.00.

Miejsce obrad: sala konferencyjna w budynku FSNT NOT, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, w Białymstoku

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zjazdu.
 2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór czterech członków Prezydium Zjazdu, wyznaczenie spośród nich dwóch Zastępców Przewodniczącego Zjazdu i dwóch Sekretarzy.
 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 6. Stwierdzenie prawomocności Zjazdu.
 7. Wystąpienia zaproszonych gości.
 8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 9. Uchwalenie Regulaminu XII Zjazdu Podlaskiej OIIB.
 10. Przedstawienie sprawozdań organów Podlaskiej OIIB.
 11. Przerwa - 30 min.
 12. Dyskusja w zakresie przedstawionych sprawozdań organów Podlaskiej OIIB i działalności Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań organów POIIB i uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Radzie POIIB.
 14. Uchwalenie budżetu na 2013 r.
 15. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków zgłoszonych wniosków, dyskusja i przegłosowanie uchwał w sprawie ich przyjęcia.
 16. Zamknięcie obrad.

[07-02-2013]

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa uprzejmie przypomina, że zgodnie z Uchwałą Nr 14/12 XI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa od 1 stycznia 2013 r. zmieniona została wysokość składek członkowskich - zarówno okręgowych, jak i krajowych. Obecnie przedstawiają się one następująco:

 • okręgowa składka członkowska za 6 m-cy wynosi 174 zł, natomiast za 12 m-cy 348 zł,
 • składka członkowska do Polskiej IIB wynosi 72 zł a ubezpieczenie 79 zł, co w sumie daje 151 zł - jest to składka roczna, którą należy wpłacić na indywidualny numer konta nadany przez Izbę.

Nastąpił zatem wzrost składki okręgowej o 4 zł w stosunku miesięcznym (z 25 zł do 29 zł) a składki krajowej o 1 zł za każdy miesiąc (z 5 zł do 6 zł).

Powyższe postanowienia uchwały 14/12 XI Krajowego Zjazdu PIIB stosuje się do składek członkowskich należnych za okres członkowstwa w Izbie od 1 stycznia 2013 r.

Dlatego członkowie, którzy opłacili w roku 2012 składki (zarówno na okręgową, jak i Krajową Izbę), które obejmowały również miesiące w roku 2013, przy najbliższej płatności są zobowiązani do ich wyrównania do wysokości obowiązującej w roku 2013.

Wielkość dopłaty jest  zależna od liczby miesięcy, których dotyczy. I tak np.:

 • osoby, którym kończy się okres składkowy z końcem stycznia br. zobowiązane są do dopłaty przy następnej wpłacie za styczeń 2013 r. kwoty 4 zł na izbę okręgową i 1 zł na izbę krajową, czyli łącznie wpłacają 178 zł (tj. 4 zł dopłaty + 174 zł składki za 6 m-cy) lub 352 zł (tj. 4 zł dopłaty + 348 zł za 12 m-cy) do Podlaskiej OIIB i 152 zł do Polskiej IIB,
 • osoby, którym kończy się okres składkowy z końcem lutego br. zobowiązane są do dopłaty przy następnej wpłacie za styczeń i luty 2013 r. kwoty 8 zł na izbę okręgową
  i 2 zł na izbę krajową, czyli łącznie wpłacają 182 zł (tj. 8 zł dopłaty + 174 zł składki za 6 m-cy) lub za 356 zł (tj. 8 zł dopłaty + 348 zł za 12 m-cy) do Podlaskiej OIIB
  i 153 zł do Polskiej IIB.

Analogicznie sytuacja wygląda dla kolejnych miesięcy.

Wysyłane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa druki przelewów powinny uwzględniać powyższe zmiany. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Podlaską OIIB.

[19-12-2012]

Szanowni Państwo
Przedstawiamy komunikat z III Międzynarodowych Zawodów Pływackich "MASTERS" o Puchar Przewodniczącego Mazowieckiej OIIB

KOMUNIKAT


[22-11-2012]

Członkowie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Szanowni Państwo

Informujemy, że Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pismem znak
P-0771-0022(1)/12, z dnia 6 września 2012 r., wyjaśniła wątpliwości związane z zakresem i formami ochrony i pomocy prawnej udzielanej przez Izbę swoim członkom.
Stosownie do art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami), do zadań samorządu zawodowego należy w szczególności reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków. Z kolei w art. 40 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy prawodawca przyznał członkom Izby prawo do korzystania z ochrony i pomocy prawnej.
Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa od początku istnienia uwzględnia w swojej działalności wszystkie zadania nałożone na nią na mocy ww. ustawy, w tym zapewnia pomoc i ochronę prawną swoim członkom, związaną z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych budownictwie.
W szczególności dokonujemy wyjaśnień treści uprawnień oraz przepisów, na podstawie których zostały one wydane a także wyrażamy opinie w innych sprawach związanych z procesem budowlanym.
Członkowie Izby mogą również korzystać z porad radcy prawnego w zakresie niezbędnym do zapewnienia członkom ochrony zawodowych interesów w toku wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania.
Ponadto przypominamy, że okręgowy sąd dyscyplinarny ma prawną możliwość rozpatrywania, jako sąd polubowny, sporów między członkami izb oraz między członkami izb a innymi podmiotami w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych budownictwie.
Z powodu ciągłych zmian w przepisach prawa oraz w celu stałego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych naszych członków podlaski samorząd prowadzi bezpłatne szkolenia z poszczególnych branż.
W swojej codziennej pracy zwracamy szczególną uwagę na potrzeby i wymagania naszych członków oraz uwagi, które są cennym źródłem informacji i niejednokrotnie bodźcem do dalszego doskonalenia działań w zakresie udzielanej ochrony i pomocy prawnej.

Zachęcamy do zapoznania się z pismem Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Opinia Krajowej Rady PIIB


[08-11-2012]

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza do udziału w

III Międzynarodowych Zawodach Pływackich
"MASTERS"
o Puchar Przewodniczącego Mazowieckiej OIIB

8 grudnia 2012 r. (sobota)

Kryta Pływalnia w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Henryka Trębickiego 10

Godzina 11:00

Zaproszenie
Regulamin
Karta zgłoszenia


[18-10-2012]


[04-10-2012]

Pliki do pobrania:

 

[22-08-2012]

SPOTKANIA ŚRODOWISKOWO-INTEGRACYJNE

W ROKU JUBILEUSZU 10-LECIA

PODLASKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

 

[16-08-2012]

PIKNIK ZAWODOWO-INTEGRACYJNY
8 września 2012 r.
 

Więcej informacji

Lista uczestników pikniku zawodowo-integracyjnego została zamknięta !


[20-06-2012]

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU USTAWY - PRAWO BUDOWLANE, o zmianie ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

Załącznik

[28-05-2012]

"KATALOG INŻYNIERA" edycja 2012/2013 - katalog dla członków PIIB

Zamów bezpłatną publikację - wypełnij formularz!

"KATALOG INŻYNIERA" to kompleksowa, usystematyzowana baza informacji technicznych o produktach, technologiach i usługach z rynku budowlanego.

Główne działy:

 • materiały budowlane i wykończeniowe
 • materiały instalacyjne
 • sprzęt budowlany i transpor
 • oprogramowanie komputerowe
 • firmy produkcyjne i wykonawcze
 • nowości i technologie

"KATALOG INŻYNIERA" zawiera szczegółowe parametry techniczne materiałów konstrukcyjnych, hydro- i termoizolacyjnych, elewacyjnych i wykończeniowych. Zamieszczane są opisy produktów z branży pokryć dachowych, stolarki otworowej i bram, posadzek i nawierzchni, chemii budowlanej, urządzeń dźwigowych oraz sprzętu budowlanego. Kolejny duży dział jest poświęcony urządzeniom i materiałom stosowanych w instalacjach sanitarnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz elektrycznych.
W "KATALOGU INŻYNIERA" zamieszczamy także informacje o programach komputerowych wykorzystywanych przez m.in. konstruktorów, projektantów czy kosztorysantów.
Tak jak i w latach ubiegłych również i w tym roku firmy wykonawcze mają swoje miejsce w naszej publikacji - dział Prezentacje firm. Jednak w nowej edycji zostanie on rozszerzony o prezentacje firm produkcyjnych. Ponadto w tym roku będziemy również zamieszczać artykuły dotyczące nowych i ciekawych technologii budowlanych, a także zastosowania produktów w praktyce - w dziale Nowości i technologie.

Dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa katalog jest bezpłatny.

Ilość egzemplarzy jest ograniczona, dlatego zachęcamy do szybkiego składania zamówień
na publikację.

W celu złożenia zamówienia na katalog należy wypełnić formularz zamieszczony na stronie: www.kataloginzyniera.pl


[29-02-2012]
Fałszywe świadectwa odbioru dla stali zbrojeniowej

Szanowni Państwo,
otrzymaliśmy informację o przypadkach podrabiania dokumentów odbioru dla stali zbrojeniowej na budowach.

W załączniku zamieszczamy ostrzeżenie, w szczególności dla pracowników firm wykonawczych:

Załącznik

[29-11-2011]
Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje,
że w Biurze Izby w Białymstoku oraz Punktach Informacyjnych
w Łomży i Suwałkach -są dostępne
do odbioru nieodpłatnie
kalendarzyki na rok 2012
z tekstem ust. Prawo budowlane
(stan prawny na 01.01.2012 r. + zmiany).

W Punkcie Informacyjnym w Łomży kalendarzyki można odbierać od poniedziałku do piątku pokoju 206.

[29-11-2011]

Członkowie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Szanowni Państwo,

Zbliża się 10-lecie istnienia i działalności naszej Izby. I Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbył się 21 czerwca 2002 roku. Powinniśmy ten Jubileusz podkreślić i uczcić, a jednocześnie jeszcze mocniej zaakcentować funkcjonowanie naszego samorządu w województwie podlaskim. Komitet Organizacyjny obchodów 10-lecia, powołany przez Radę POIIB, przewiduje następujący program obchodów:

 • dodatek do Biuletynu lub wydanie oddzielnego Biuletynu jubileuszowego z artykułami przedstawiającymi proces powstawania oraz bieżącą działalność Izby;
 • spotkania z parlamentarzystami, władzami województwa oraz szefami wiodących firm z branży budowlanej - w celu przedstawienia działalności Izby;
 • Zjazd Jubileuszowy w dniu 21.04.2012 r. (sobota), składający się z dwóch części: statutowej i uroczystej (planuje się w białostockiej Filharmonii). W części uroczystej z udziałem Gości oficjalnych oraz członków Izby przewiduje się:
  • wystawę działalności w praktyce (w firmach) członków naszej Izby (osiągnięcia firm),
  • przedstawienie historii i działalności Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
  • wystąpienia Gości (w tym przedstawicieli władz państwowych i samorządowych),
  • wręczenie odznaczeń i odznak,
  • część artystyczną,
  • bankiet;
 • w przypadku uzyskania dofinansowania od firm branży budowlanej planuje się piknik integracyjny w maju lub wrześniu 2012 r.;
 • kontynuacja spotkań integracyjno-jubileuszowych w Łomży i w Suwałkach (październik 2012 r.).

Z uwagi na bogatą oprawę części uroczystej Zjazdu Jubileuszowego, zmuszeni jesteśmy zwrócić się do wszystkich członków pragnących w niej uczestniczyć o partycypację w kosztach w wysokości 50 zł (za catering i część artystyczną).
Dla umożliwienia sprawnej organizacji Zjazdu prosimy członków POIIB o deklarację udziału w Jubileuszu do dnia 15.01.2012 r. w formie wpłaty kwoty 50 zł na konto nr 79 1130 1059 0500 0000 0002 7844 (liczba miejsc w Filharmonii jest ograniczona do 400, dlatego o udziale zadecyduje kolejność wpłat).

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
obchodów 10-lecia POIIB
Przewodniczący Rady Podlaskiej OIIB
prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski

[10-11-2011]
Pismo od Zastępcy Prezydenta dotyczące działąnia Zespołu Uzgadnienia Dokumentacji Projektowej w Białymstoku

Pliki do pobrania:
 • Pismo wyjaśniające
 • [25-10-2011]
  Pliki do pobrania:
 • ZAPROSZENIE
 • KARTA ZGŁOSZENIA

 • [21-10-2011]
  Pismo od PGE w sprawie uzgodnień dokumentacji projektowych w Białymstoku

  Pliki do pobrania:
 • Pismo wyjaśniające
 • [03-10-2011]
  Aktualizacja stanowiska Prezydenta Miasta Białegostoku dotyczącego stosowania art. 76a Kpa w sprawach prowadzonych przez organ I instancji administracji architektoniczno-budowlanej.

  Pliki do pobrania:
 • Pismo z Urzędu Miejskiego
 • Aktualizacja stanowiska Prezydenta Miasta Białegostoku
 • [29-09-2011]
  Pliki do pobrania:
 • ZAPROSZENIE
 • KARTA ZGŁOSZENIA

 • [28-09-2011]
  Założenia do zmiany ustawy Prawo budowlane
  przedstawione na spotkaniu w Krakowie w dniu 5 sierpnia 2011 roku

  W załączeniu ogólne założenia - tezy nowego prawa budowlanego przedstawione przez Ministra Infrastruktury. Zachęcamy do zapoznania się oraz zgłaszania swoich uwag do 7 października 2011 r.

  Pliki do pobrania:
 • Założenia do zmiany ustawy Prawo budowlane

 • [27-07-2011]

  Szanowni Państwo!

  Zespół Hanza Brokers przedstawia Państwu pierwsze na rynku wydawniczym kompendium wiedzy w zakresie tworzenia ochrony ubezpieczeniowej dla poszczególnych uczestników budowlanego procesu inwestycyjnego oraz samej inwestycji na wszystkich jej etapach.

  "Budowlany proces inwestycyjny. Poradnik ubezpieczeniowy"


  Poradnik składa się z dziesięciu rozdziałów m.in. : rodzaje ubezpieczeń, które chronią uczestników procesu budowlanego przed koniecznością wypłaty odszkodowań, odpowiedzialność cywilna za szkodę, etapy procesu budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego - obowiązki, odpowiedzialność, rodzaje szkód z przykładami dla poszczególnych uczestników procesu budowlanego. Inwestor, generalny wykonawca, projektant, kierownik budowy oraz pozostali uczestnicy procesu budowlanego odnajdą w poradniku przykładowe szkody budowlane które miały miejsce podczas procesu budowlanego i sposoby jak się zabezpieczyć przed ewentualnymi roszczeniami. Inwestor indywidualny znajdzie w poradniku informacje jak zabezpieczyć swoją budowę czego może wymagać od wykonawcy, projektanta, geodety, kierownika budowy itd. oraz  jakie ubezpieczenia powinien posiadać każdy z zatrudnianych podwykonawców.

   Publikacja posiada znakomite recenzje wybitnych specjalistów budownictwa : prof. Zbigniewa Grabowskiego, pierwszego prezesa PIIB, prof. Zygmunta Orłowskiego z Politechniki Białostockiej, Stanisława Łapińskiego - Piechoty, przewodniczącego Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego SARP.

  Objętość - 193 strony
  Oprawa - miękka
  Autorzy - Zespół Hanza Brokers Sp. z o. o. (Tomasz Stupnowicz, Ewa Myśliwiec, Barbara Muniak, Robert Wągrodzki, Marek Szmaj)
  Wydawca - Hanza Brokers Sp. z o. o.
  Cena - 45 PLN (z VAT), dla posiadaczy karty Inżynier Profit cena 36 PLN (z VAT)
  Sprzedaż:
  - poprzez strony www.hanzabrokers.pl
  - sklep internetowy Wydawnictwa Murator - www.murator.com.pl
  - podczas szkoleń organizowanych przez Hanza Brokers

 • plik do pobrania: okładka

 • [21-06-2011]

  Z głębokim żalem informujemy, że zmarł

  mgr inż. EDWARD SZCZURZEWSKI

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Podlaskiej OIIB
  w latach 2002-2010.

  Od początku istnienia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa zaangażowany w realizację jego statutowych zadań.
  Odznaczony Złotą Odznaką Honorową PIIB.

  Pokój Jego duszy.


  [17-06-2011]

  KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA

  INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH
  oraz
   13th GERMAN - LITHUANIAN - POLISH COLLOQUIUM

  Białystok - Augustów - Wilno, 09-12 października 2011

   

  INFORMACJE OGÓLNE
   Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć naukowych, wymiana poglądów, doświadczeń i efektów praktycznych łączących się z tematyką inżynierii przedsięwzięć budowlanych. W Konferencji wezmą udział pracownicy wyższych uczelni z kraju i zagranicy, instytutów naukowych, projektanci, wykonawcy robót budowlanych, producenci materiałów i wyrobów budowlanych oraz specjaliści z dziedziny zarządzania projektami (PM).

  W programie konferencji przewidziany jest jednodniowy pobyt w Wilnie oraz wiele innych atrakcji.

  TEMATYKA KONFERENCJI
  • Przygotowanie przedsięwzięć budowlanych.
  • Materiały budowlane.
  • Nowoczesne technologie robót budowlanych.
  • Zarządzanie procesem budowlanym.
  • Inżynieria kosztów w procesie budowlanym.
  • Eksploatacja obiektów budowlanych i ekologia w budownictwie.
  • Planowanie przestrzenne jako czynnik warunkujący przygotowanie przedsięwzięć budowlanych
  • Modernizacja, rekonstrukcja, naprawy i remonty obiektów budowlanych
  • Nowoczesne maszyny i urządzenia oraz robotyka w budownictwie
  • Zarządzanie przez jakość i systemy zapewnienia jakości
  • Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w budownictwie

   pliki do ściągnięcia:


  [6-05-2011]
  Stanowisko Prezydenta Miasta Białegostoku
  dotyczące stosowania art. 76a Kpa w sprawach
  prowadzonych przez organ I instancji administracyjno-budowlanej
  wynikających z ustawy Prawo Budowlane.  [26-04-2011]
  MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

  W poniższym załączniku znajdują się materiały ze szkolenia
  (z 15-16.04.2011 r.) udostępnione dzięki uprzejmości
  Pani dr Doroty Brzezińskiej.


 • Bezpieczeństwo pożarowe w budownictwie. Oddymianie obiektów
 • Projektowanie wentylacji pożarowej w obiektach atrialnych - przykłady projektowe

 • [26-04-2011]

  "KATALOG INŻYNIERA" - katalog dla członków PIIB

  Zamów bezpłatną publikację - wypełnij formularz!

   
  W tym roku Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa podjęło decyzję o połączeniu "KATALOGU INŻYNIERA Budownictwo Ogólne" i "KATALOGU INŻYNIERA Instalacje" w jedną publikację i wydaniu jej pod tytułem
  "KATALOG INŻYNIERA".

  Zawartość nowego rocznika obejmuje tematykę
  obu poprzednio wydawanych katalogów.

  Znajdą w nim Państwo szczegółowe parametry techniczne materiałów konstrukcyjnych, hydro-
  i termoizolacyjnych, elewacyjnych i wykończeniowych. Ponadto opisy produktów z branży pokryć dachowych, stolarki otworowej i bram, posadzek i nawierzchni, chemii budowlanej, urządzeń dźwigowych oraz sprzętu budowlanego. Jednocześnie w katalogu będą zamieszczone szczegółowe informacje o produktach stosowanych w instalacjach sanitarnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz elektrycznych. Znajdą się też prezentacje firm oferujących oprogramowanie komputerowe oraz usługi budowlane i instalacyjne.

  Nowy "KATALOG INŻYNIERA" to ok. 500 stron, na których pokazujemy aktualną ofertę rynku budowlanego i instalacyjnego.
  Publikacja zostanie wysłana wraz z miesięcznikiem "Inżynier budownictwa", na koszt wydawcy, na przełomie 2011/2012 r.

  Dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa katalog jest bezpłatny.

  Ilość egzemplarzy jest ograniczona, dlatego zachęcamy do szybkiego składania zamówień
  na publikację.

  W celu złożenia zamówienia na katalog należy wypełnić formularz zamieszczony na stronie: www.kataloginzyniera.pl