Subskrybuj Kanał Na Forum
Forum 2017-11-16T12:43:20+02:00 Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Zaktualizowano: 23 minuty 24 sekundy temu

Prawo • Nowe WT jakim powinny odpowiadać budynki

czw., 16/11/2017 - 11:43
Prawdopodobnie od 1 stycznia 2018 wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Projekt tego rozporządzenia dostępny jest tutaj, nie wiadomo kiedy zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw. W każdym razie ze względu na to, że zostało 1,5 miesiąca do planowanego wejścia w życie (tak wynika z projektu), a wprowadza trochę zmian, to warto powoli się z nim zapoznawać.
Tutaj dostępna jest prezentacja pokazująca najważniejsze zmiany w rozporządzeniu.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 16 lis 2017, 12:43

Informacje • Rozwiązane problemy urzędowe

pon., 13/11/2017 - 18:45
Dzisiaj lista została uzupełniona o sprawy uzgodnione z:
- Departamentem Skarbu UM w Białymstoku - który nie będzie wymagał opłaty za pełnomocnictwo przy rozpatrywaniu wniosku o zgodę na umieszczenie infrastruktury na terenie gminnym,
- Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. - które po interwencji naszej Izby w UOKiK nie będzie pobierało już opłat za uzgodnienia projektów sieci i przyłączy wod.-kan.

Przypominam też, że prosimy o zgłaszanie do POIIB sytuacji, w których wymienione w tabeli ustalenia nie byłyby respektowane przez któryś z urzędów.
Niedawno otrzymaliśmy informację o powrocie praktyk polegających na nadmiernie drobiazgowym sprawdzaniu części architektoniczno-budowlanej projektu budowlanego w UM w Białymstoku. Dziękujemy za zgłoszenie, będziemy ten temat chcieli poruszyć przy najbliższym spotkaniu z kierownictwem Urzędu.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 13 lis 2017, 19:45

Opinie organów państwa • Uzgadnianie projektu decyzji ULICP z RDLP

wt., 24/10/2017 - 13:34
W ostatnich miesiącach pojawił się problem polegający na tym, że Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku odmawia uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci uzbrojenia terenu twierdząc, że:
- oprócz mapy zasadniczej należy dołączyć mapę ewidencyjną,
- mapa celów projektowych nie jest podstawą do ustalenia, czy dany grunt jest gruntem leśnym i taką podstawą jest jedynie mapa ewidencji gruntów.

W związku z powyższym wystosowaliśmy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa pismo, w którym poprosiliśmy o jego stanowisko i przywołaliśmy nasze argumenty potwierdzające, że:
- z art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że danych ujętych na mapie ewidencyjnej (katastralnej) organ może żądać na zasadzie wyjątku – wyłącznie w przypadku braku mapy zasadniczej,
- mapa zasadnicza zawiera informacje o przestrzennym usytuowaniu m.in.:  działek ewidencyjnych, konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, a tym samym zawiera informacje niezbędne dla organu, tj. dotyczące ewidencji gruntów z konturami użytków,
- określenie granic terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji ULICP na mapie do celów projektowych jest dopuszczalne, ponieważ zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133) mapa do celów projektowych powinna zawierać w sobie treść mapy zasadniczej.

Ministerstwo przedstawiło stanowisko (w załączeniu), z którego wynika potwierdzenie prawidłowości składanych dotąd wniosków, tj. bez mapy ewidencyjnej lub na mapach do celów projektowych.
W ostatnich dniach jeden z kolegów uzyskał również postanowienie wydane przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, który uchylił postanowienie Dyrektora RDLP z ww. powodów.
Jeżeli więc będziecie mieli problem w innych regionalnych dyrekcjach tego rodzaju problem, to warto przywołać treść załączonego pisma.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 24 paź 2017, 13:34